SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

DEN 1 JULI 2018 INFÖRS DEN NYA LAGEN OM FÖRETAGSHEMLIGHETER

2018-06-21

Den nya lagen om företagshemligheter bygger på ett EU-direktiv och är i linje med principerna i den gamla lagen med vissa ändringar och anpassningar. Regeringen framhåller som ett övergripande syfte den stora betydelsen av säkerställandet av företagens konkurrenskraft och förbättrandet av förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring.

Lagen stärker i viss mån skyddet för företagshemligheter samtidigt som det nu ställs högre krav på aktiva åtgärder från företag att upplysa de anställda om vad som utgör företagshemligheter. Införandet av den nya lagen är ett bra tillfälle för företag att se över sina rutiner, t ex:  

 • Se till att sekretessåtaganden finns på plats och se över avtalen med konsulter och anställda som har tillgång till känslig information.
 • Om det är möjligt, begränsa antalet individer som har tillgång till känslig information.
 • Utbilda de anställda om vad som utgör företagshemligheter och varför det är viktigt att hemlighålla viss information.

I stort innebär den nya lagen att:

 • Det ställs högre krav på företagen att upplysa de anställda som har tillgång till information om vad som utgör företagshemligheter, främst genom att man åläggs att vidta rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen. Det är i regel inte tillräckligt att anställda självmant förstår eller förutsätter att innehavaren av företagshemligheten har avsett att hemlighålla informationen.
 • En nyhet i lagen är att forskningsinstitutioner uttryckligen nämns, vid sidan av näringsidkare.
 • Information omfattar liksom tidigare både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. Begreppet är alltså teknikneutralt och i det ryms alla typer av uppgifter oberoende av om de är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt kvalificerade. Även källkoder och datorprogram omfattas.
 • Med utnyttjande av en företagshemlighet ska även avses att någon tillverkar varor vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning eller marknadsföring gynnas avsevärt av en angripen företagshemlighet. Detsamma gäller då någon bjuder ut sådana varor till försäljning, för ut dem på marknaden eller importerar, exporterar eller lagrar sådana varor för dessa ändamål.
 • Fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas.
 • Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall.
 • Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks.
 • Straffskalan för företagsspioneri skärps.
 • Det tydliggörs att kunskaper och färdigheter som en arbetstagare fått vid normal yrkesutövning samt information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande inte är företagshemligheter. Detta ska bland annat underlätta för arbetstagare som byter arbete.

För mer information kontakta:

helena.ronqvist@magnussonlaw.com

 

 

Other News

 • MAGNUSSON WARSAW APPOINTS NEW PARTNERS

  Magnusson Warsaw appoints Dawid Demianiuk and Marzanna Sobaniec as partners.

  read more
 • MAGNUSSON ADVISED FIREFOX GOLD CORP. ON ESTABLISHMENT OF THEIR FINNISH SUBSIDIARY

  Magnusson provides legal advice on corporate, environmental and mining law matters to FireFox Gold Corp. a company with Canadian parent company focusing entirely on gold exploration in Finland.

  read more
 • MAGNUSSON BOLSTERS ITS TURKU OFFICE IN FINLAND

  The international law firm Magnusson has appointed Attorney-at-law Jussi Rintanen as a corporate partner, effective as of 1st January 2019.

  read more
 • Magnusson Lithuania continues developing its competences with two new partners in the team

  The law firm meets 2019 by further strengthening its team as its two long-time associates Eglė Akelė and Dalia Stakvilevičiūtė make partners of the firm from 1 January.

  read more
more NEWS