SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

Grozījumi Konkurences likumā – jaunas prasības publiskajam sektoram

2019-07-01

Marta pēdējā Saeimas sēdē atbalstu trešajā un galīgajā lasījumā saņēma iesniegtie grozījumi Konkurences likumā (KL). Grozījumi atspoguļoja Konkurences padomes (KP) ilgstošos centienus palielināt tās arsenālā esošos līdzekļus cīņā pret publisko personu pieļautiem KL pārkāpumiem. Šāda KP iniciatīva sakņojas vairāk nekā trīsdesmit publisko personu un to kapitālsabiedrību līdz šim pieļautajos KL pārkāpumos un tajā, ka atsevišķas iestādes vēsturiski izpelnījušās pastiprinātu un atkārtotu KP uzmanību.

Ar grozījumiem KL publiskām personām noteikts aizliegums ar savām darbībām kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, kas, cita starpā, var izpausties kā 1) tirgus dalībnieku diskriminācija, radot atšķirīgus konkurences apstākļus; 2) priekšrocību radīšana kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir tieša vai netieša līdzdalība; 3) darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu tirgu vai tiek apgrūtināta tā iekļūšana vai dalība tirgū.

Jaunais KL regulējums attieksies uz gadījumiem, kad KL pārkāpums tiks īstenots nevis ar aizliegtu vienošanos vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, bet citu publiskās personas rīcību, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt konkurenci. Ar grozījumiem ieviestais regulējums attieksies gan uz publisko personu tiešu rīcību un lēmumiem, gan pieņemto normatīvo regulējumu. Attiecīgi turpmāk publiskai personai būs rūpīgi jāizvērtē katras tās darbības iespējamās sekas un ietekme uz konkurenci, lai nodrošinātu, ka tās darbība garantē brīvu un godīgu konkurenci. 

KL grozījumi neieviesīs dubultu regulējumu, un ar grozījumiem ieviestās normas tiks piemērotas tikai tajos gadījumos, kad nebūs iespējams piemērot KL speciālās normas par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Proti, gadījumos, kad publiska persona tiks uzskatīta par tirgus dalībnieku, piemēros KL 13. pantu par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Gadījumā, kad publiska persona neatbildīs tirgus dalībnieka jēdzienam, jo tā neveiks saimniecisku darbību, tiks piemērots ar KL grozījumiem ieviestais jaunais regulējums.

Sankcijas par ar KL grozījumiem ieviestā regulējuma neievērošanu ietver pārrunu veikšanu ar tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēm un publisko personu kapitālsabiedrībām, pārkāpuma lietas ierosināšana un lēmuma pieņemšanu par pārkāpumu un naudas soda piemērošanu publisko personu kapitālsabiedrībām apmērā līdz trim procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. 

KP kā vienu no savām prioritātēm 2019. gadā noteikusi konkurences kultūras stiprināšanu publisko personu vidū. Tādēļ sagaidāms, ka, sākot ar 2020. gada 1. janvāra, kad grozījumi KL pilnā apmērā stāsies spēkā, KP nekavēsies ar jauno tiesību izmantošanu, pārbaudot publiskā sektora atbilstību ar KL grozījumiem ieviestajam regulējumam. Savukārt kā nozares, ko KP vētīs pirmās, var norādīt komunālos pakalpojumus, farmāciju, kultūras pasākumus un kokrūpniecību. 

Tiem subjektiem, kas ar KL grozījumiem pakļautā jaunajam regulējumam, ieteicams rūpīgi izvērtēt savu līdzšinējo un plānoto darbību, raugoties caur prizmu, ko ievieš jaunie KL grozījumi. Šāda izvērtējuma metodoloģijā izmantojami atzīti un autoritatīvi avoti, kas noteic principus, kā vērtējama publiskā sektora rīcība un atbilstība konkurences tiesībām. 

Other News

 • MAGNUSSON WARSAW ADVISES AS IMMOFINANZ CLOSES THE EUR 386M ACQUISITION OF WARSAW SPIRE

  Magnusson Warsaw has advised IMMOFINANZ on its acquisition of Warsaw Spire. The closing took place on 11 July 2019, following the release of the transaction by the Polish antitrust authorities.

  read more
 • Amendments made to the Competition Law – new requirements for the public sector

  During the last Parliament session of March, the Competition Law (CL) amendments were supported during the third and last reading. The amendments mirrored the Competition Council’s (CC) long efforts to enlarge the existing mechanisms in their arsenal in combating the CL violations by public persons. This initiative of the CC is rooted in more than thirty violations of the CL by public persons and their corporations, and in that separate institutions have historically earned reinforced and repeated attention from the CC.

  read more
 • Newsletter from Latvia

  Amendments made to the Law on Declaration of Cash on the State Border, Law on Tax and Duties and the Law on VAT

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW ADVISES IMMOFINANZ ON THE EUR 386M ACQUISITION OF WARSAW SPIRE

  Magnusson Warsaw has advised IMMOFINANZ on its acquisition of Warsaw Spire. The agreed property value for the office tower amounts to approximately EUR 386m.

  read more
more NEWS