SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWNEJ OCHRONY NAZW DOMEN INTERNETOWYCH W POLSCE

2016-11-07

W realiach rynku XXI wieku, żaden przedsiębiorca nie może funkcjonować w oderwaniu od sieci Internet...

Każdy produkt, każda usługa istniejąca w sieci przyciąga nowych klientów, a używana przez przedsiębiorcę strona internetowa niewątpliwe stanowić może jego wizytówkę. Co więcej, model reklamowania swojej działalności za pomocą stron www bez wątpienia jest korzystny z punku widzenia ekonomicznego.

Jednym z elementów reklamowania swoich usług w Internecie jest korzystanie z domen internetowych, które w skrócie można określić jako adres pod którym umieszczona jest strona internetowa prezentująca określone treści. 

Domena internetowa jest łącznikiem pomiędzy informatycznym światem sieci Internet a przeciętnym użytkownikiem tej sieci, z uwagi na fakt, iż to właśnie wyłącznie poprzez domeny każdy z nas ma szanse zapoznawać się z treściami, które istnieją w sieci www. 

Proces rejestracji domeny jest dosyć prosty i nie wymaga spełnienia skomplikowanych procedur. Rejestracja domen, w tym także domen .pl odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, taki system uniemożliwia rejestrację dwóch domen o takiej samej nazwie. Taki system rejestracji ma również jedną zasadniczą wadę. Nie kontroluje czy podmioty rejestrujące daną domenę posiadają prawo do użycia określonej nazwy domeny. Rejestrator domeny nie sprawdza czy podmiot rejestrujący daną domenę posiada prawa do nazwy, którą się posługuje ani czy poprzez rejestrację domeny nie są naruszane prawa osób trzecich.

W polskim prawie można wyróżnić trzy podstawowe reżimy ochrony domeny, która to inkorporuje w sobie prawa własności intelektualnej przysługujące przedsiębiorcy:

 • ustawa prawo własności przemysłowej – ochrona znaków towarowych;
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – czyny nieuczciwej konkurencji takie jak m.in. używanie nazwy cudzego przedsiębiorstwa, wprowadzanie w błąd co do pochodzenia towarów bądź usług,  blokowanie dostępu do rynku czy pasywne blokowanie domeny;
 • kodeks cywilny - ochrona prawa do firmy przedsiębiorcy.

Rejestracji przez osobę trzecią nazwy domeny, którą przedsiębiorca uznaje za naruszającą jego prawa można się sprzeciwić wytaczając powództwo do  sądu powszechnego lub do sądu arbitrażowego. Najczęściej wybieranym Sądem specjalizującym się w postępowaniach o naruszenie praw w wyniku rejestracji domen .pl jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Postępowanie przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych możemy podzielić na trzy etapy: zgłoszenia wniosku przedprocesowego, zapisu na sąd polubowny, którego podpisanie przez obie strony jest konieczne do wszczęcia postępowania, wszczęcie postępowania. Z uwagi na charakter sądu polubownego sprawę rozstrzyga arbiter wybrany przez strony z przedstawionej przez Sąd Polubowny listy arbitrów. Na liście arbitrów Sądu znajdują się wybitni eksperci, zarówno teoretycy, jak i praktycy, z dziedziny własności intelektualnej.

Postępowanie przed Sądem Polubownym trwa około 3-6 miesięcy. Jedną z jego cech jest sprawne postępowanie dowodowe, oparte w szczególności o dowody z dokumentów. Rzadkością w tych   postępowaniach jest wyznaczenie rozprawy, pomimo, że regulamin Sądu daje taką możliwość. Wyrok Sądu Polubownego aby mieć moc prawną  musi zostać uznany przez właściwy sąd apelacyjny – Sąd Apelacyjny w Warszawie. Po uznaniu wyroku sądu polubownego jest on wykonalny. W przypadku gdy w wyroku Sądu Polubownego Sąd stwierdzi, że poprzez rejestrację danej domeny doszło do naruszenia praw wyłącznych powoda, wyrok ten będzie stanowił podstawę do zmiany abonenta spornej domeny. Zmiana ta dokonywana jest na wniosek kierowany do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), polskiego rejestratora domen .pl.

Z powyższego wynika, że postępowanie przed Sadem Polubownym wydaje się szybką alternatywą dla sądów powszechnych, które nie są wyspecjalizowane w tej gałęzi prawa.

Do Sądu Polubownego w od początku jego istnienia czyli od 2003 r. wypłynęło 950 spraw, wśród których znaczna część zakończyła się wyrokiem Sądu.

Jednym z bardziej kontrowersyjnych wyroków opublikowanych na stronie Sądu jest wyrok w sprawie domeny chatier.pl z dnia 15 marca 2015 r., w którym to Sąd uznał, iż pozwany naruszył prawa Cartier International A.G., szwajcarskiej spółki zajmującej się produkcją towarów luksusowych takich jak m.in. perfumy, zegarki czy kosmetyki, która to spółka uprawniona jest z licznych znaków towarowych Cartier. Wyrok ten był szeroko komentowany ze względu na fakt, iż brzmienie zarówno firmy powoda, jak i jego znaku dość znacznie odbiega od nazwy spornej domeny.

Odzyskanie bezprawnie zarejestrowanej nazwy domeny nie zawsze jest zadaniem prostym, aczkolwiek jeśli przedsiębiorca jest świadomy konieczności rejestracji oraz ochrony swoich praw własności intelektualnej zapewnia sobie znaczące argumenty w walce z podmiotami bezprawnie rejestrującymi domeny.

Myśląc o rejestracji domeny jako o inwestycji biznesowej oprócz klasycznych domen tzw. najwyższego poziomu (np.: .com, .org, .net) czy też krajowych domen najwyższego poziomu (np.: .pl, .de, .co.uk) warto również rozważyć rejestrację tzw. nowych domen najwyższego poziomu, wśród których pojawiają się coraz to nowe rozszerzenia (np. .bike, .fitness czy .university), które niewątpliwie mogą mieć istotny potencjał businessowy.

Artykuł został oryginalnie opublikowany w e-magazynie SPCC (Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej).

Pobierz jako PDF

Powiązane kraje: Polska
Powiązane osoby: Dariusz Piróg, Karolina Ciecieląg
Powiązane obszary praktyki: Własność Intelektualna

Other publications

 • 2019-04-04 PROGRAM POLAND PRIZE

  Polski rząd włączył się w walkę o przyciągnięcie zagranicznych talentów technologicznych, proponując program Poland Prize adresowany do start-upów z zagranicznymi korzeniami.

  read more
 • 2019-04-04 POLAND PRIZE PROGRAMME

  The government has joined the battle to attract foreign tech talent to Poland, launching a programme called Poland Prize, which is aimed at start-ups with foreign roots.

  read more
 • 2019-02-27 SHORT-TERM LEGAL CONSEQUENCES OF A 'NO-DEAL' BREXIT

  Judged on the current political situation in the UK, where the parliament is split between various Brexit models and apparently unable to form a political majority for one specific ‘soft’ Brexit model as well as on the announcements from the EU that the EU is not willing to renegotiate the draft Brexit deal, which was turned down by the Houses of Parliament, the likelihood of a hard Brexit has become higher than ever.

  read more
 • 2019-02-25 2019 NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE – NOWA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

  W dniu 11 stycznia 2019 roku, do Sejmu wpłynął Rządowy Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  read more
more publications