Marknadsrätt

Marknadsrätt är ett rättsområde som reglerar hur det är tillåtet att agera på marknaden med hänsyn till bland annat konkurrensrätten och marknadsföringsrätten. Marknadsrätten kan sägas utgöra ett ramverk för hur företag får agera mot andra företag och konsumenter, framförallt i samband med etablering på en ny marknad och vid olika marknadsföringsåtgärder. EU-rätten ligger till grund för bestämmelserna. Marknadsrätt har tydliga beröringspunkter med andra områden inom civilrätten. För att man ska kunna komma vidare med en frågeställning inom marknadsrätt kan expertis inom immaterialrätt och avtalsrätt krävas. Konkurrensrättsliga frågeställningar kan vara mycket komplicerade.

Det finns fyra områden som är viktiga inom marknadsrätt:

  • Företagsetableringar
  • Marknadsföring
  • Konsumentskydd
  • Konkurrensrätt
Marknadsföringsrätt

Marknadsföringsrätt är ett viktigt område inom marknadsrätt. Svensk och europeisk marknadsrätt är tänkt att ge ett skydd för konsumenter genom att reglera sådant som:

  • Vilka marknadsföringsmetoder som får användas
  • Hur distansavtal ska vara utformade
  • Var gränsen går för vilseledande reklam
  • Speciella regler som gäller vid e-handel
  • När en aktör kan anses missgynnas av en konkurrents agerande
  • Vilken information en produktbeskrivning ska innehålla för att en konsument ska kunna ta ett välgrundat köpbeslut
Marknadsrätt syftar till att upprätthålla sund konkurrens

Konkurrensrätt och marknadsföringsrätt syftar till att bevara och främja en konkurrenssituation utifrån såväl företagens som konsumenternas intresse. Fri konkurrens är eftersträvansvärd men konkurrensen får inte påverkas på ett negativt sätt. Därför finns flera lagar som måste efterföljas.

Så kan ni få hjälp med frågor som rör marknadsrätt

Magnusson är en advokatbyrå med stor erfarenhet av marknadsrätt. Vi kan hjälpa er att göra marknadsrättsliga överväganden inför lansering av produkter och i samband med att en reklamkampanj planeras. Vi har särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom flera specialreglerade branscher såsom läkemedel, försäkring och finansmarknaden. Det är också viktigt att beakta bestämmelser inom marknadsrätt vid marknadsföring i till exempel sociala medier. Vi kan även representera er i en marknadsrättslig tvist och erbjuda juridisk rådgivning om ni anser att ni skadas av ett konkurrerande företags marknadsföring.

Vid behov kan vi sätta samman en grupp med experter inom angränsande rättsområden inför till exempel en viktig lansering. Vi kan också bidra i ärenden som involverar marknadsrätt i olika länder genom vårt internationella nätverk inom byrån och samarbetspartners.

Kontakt