Upphovsrätt

Upphovsrätt innebär något förenklat att den som skapat ett verk har rätt att bestämma hur det ska användas. Upphovsrätten uppstår automatiskt och det är inget man behöver ansöka om i Sverige. Upphovsrätt skyddar exempelvis texter, musik, datorprogram, film, fotografier och brukskonst (till exempel möbler) och verk som kommit till uttryck på andra sätt. Dessutom finns ett antal så kallade närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, filmbolag med mera. Det krävs en viss verkshöjd för att man ska kunna tala om upphovsrätt. Verkshöjd är ett juridiskt begrepp som innebär att ett verk har en viss nivå av originalitet. Det får inte vara något som vem som helst hade kunnat skapa. Upphovsrätten gäller heller inte fakta eller idéer. Huruvida ett alster har verkshöjd eller inte kan vara en svår bedömning och är något som många gånger prövas i domstol.

Företag och upphovsrätt

Utgångspunkten är att upphovsrätten tillkommer den som skapat verket. När det gäller verk som skapas av anställda eller konsulter överlåts ofta upphovsrätten till företaget. För datorprogram finns en särskild reglering kring denna övergång från anställda i upphovsrättslagen. För andra verk och alster är detta inte lagreglerat, även om det har utvecklats principer som ger arbetsgivaren vissa rättigheter. Därför bör upphovsrätten, liksom andra immateriella rättigheter, regleras genom ett anställningsavtal, konsultavtal eller motsvarande handling. Avtal som inte är tillräckligt tydliga kan leda till att svårlösta tvister uppstår, som avgörs i domstol eller genom tvistlösning. Tydliga avtal är också av stor vikt när flera personer skapar något tillsammans. Det kan annars vara svårt att avgöra vem som är innehavare av upphovsrätten.

Ideell upphovsrätt

Upphovsrätten ger ekonomisk rätt till verket men man talar också om ideell upphovsrätt. Det innebär att den som skapat verket som skyddas av upphovsrätten har rätt att namnges och att verket inte får användas på ett kränkande sätt eller att någon bearbetar eller manipulerar verket på ett kränkande sätt. Den ekonomiska rätten till ett verk kan överlåtas men inte den ideella upphovsrätten, som däremot kan efterges.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och därefter i ytterligare 70 år under vilka arvtagarna övertar upphovsrätten. När den tiden är ute är det fritt att använda verket, med beaktande av upphovspersonens rätt till namnangivelse och förbudet mot kränkande användning av verket.

Brott mot upphovsrättslagen

I Sverige är det lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som reglerar upphovsrätten och upphovsrättsbrott. Brott mot upphovsrättslagen kan medföra vitesförbud, skadeståndsansvar, böter och i allvarliga fall ge fängelse.

Vad innebär upphovsrätten utanför Sverige?

Att någon ges skydd för upphovsrätt i ett visst land medför inte i sig skydd i ett annat land. Däremot finns internationella regler för upprätthållandet av upphovsrätten som flera länder har anslutit sig till. Bernkonventionen är till exempel en reglering som innebär att upphovspersoner tillförsäkras samma rättigheter i anslutna länder som dessa ger sina egna medborgare. Vid internationell verksamhet bör man utreda upphovsrättsskyddet utifrån de marknader där företaget planerar att verka.

Behöver du hjälp angående upphovsrättsintrång eller andra frågor?

Vi på Magnusson kan erbjuda hjälp från experter på upphovsrätt och andra immaterialrättsfrågor. Vi kan representera er i samband med intrångsärenden, om ni blivit anklagade eller utsatta för upphovsrättsintrång. Vi hjälper också till att utreda rättighetsfrågor, upprätta och förhandla licensavtal, överlåtelseavtal samt bistå vid företagstransaktioner, marknadsföringskampanjer och andra frågor på området. Vi har en stark internationell närvaro och möjlighet att arbeta gränsöverskridande genom alla våra kontor i Norden och Östersjöområdet, samt vid behov även med andra advokatbyråer i andra länder.

 

Kontakt