ESG / Hållbarhet

ESG (”Environment”, ”Social” och ”Governance”), handlar ytterst om hur företag och organisationer tar hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer i sin löpande verksamhet. Regelutvecklingen inom ESG-området går idag mycket snabbt, vilket skapar såväl möjligheter som utmaningar för våra klienter. Vi på Magnusson hjälper våra klienter att navigera inom detta komplexa område genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning i ESG-frågor inom en rad olika affärsområden. Vi ser det som prioriterat att vi kan integrera ESG i vårt löpande arbete och i den dagliga rådgivningen vi ger till våra klienter.

Vårt engagemang och vår kunskap inom ESG speglar den breda erfarenhet och kunskap vi har inom affärsjuridik.

Magnusson erbjuder ESG-rådgivning inom bland annat följande affärsområden:

Arbetsrätt

Frågor relaterade till ESG blir allt viktigare för såväl kunder och intressenter som företagens egna anställda. För att attrahera och behålla personal kommer företag också behöva visa att ESG är en prioritet i organisationen och att man tar sitt ansvar. Arbetsgivare måste därför aktivt arbeta med att identifiera relevanta frågor kopplade till exempelvis miljö, hållbarhet och jämställdhet på arbetsplatsen och se till att dessa hanteras.

Magnussons arbetsrättsteam bistår klienter bland annat med att anpassa HR-policyer för att integrera ESG. Vi ger även juridisk rådgivning till våra klienter i frågor kopplade till visselblåsning, vilket är ett viktigt verktyg för att motverka exempelvis diskriminering på arbetsplatser.

Läs mer om arbetsrätt

Bank & Finans och Försäkring

Regelutvecklingen inom ESG har gått mycket snabbt på finansmarknadsområdet under de senaste åren och i princip samtliga bolag som verkar på finansmarknaden träffas av nya och komplexa ESG-regler. Samtidigt är ESG en prioriterad fråga för Finansinspektionen vilken innebär ökad tillsyn inom detta område.

Magnussons specialister inom bank- & finans och försäkring biträder finansmarknadsklienter med såväl juridisk som strategisk rådgivning inom en rad frågor som involverar ESG, såsom hållbara investeringar, information- och öppenhetskrav och krav på att beakta ESG inom lämplighetsbedömningar.

Läs mer om Bank & Finans

Läs mer om Försäkring

Capital Markets

Magnussons Capital Markets-team bistår klienter med kapitalanskaffning, börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudande och andra kapitalmarknadsfrågor där ESG ofta kan komma i fokus. Inom detta område hjälper vi våra klienter med ESG-rådgivning inom bland annat bolagsstyrning, bolagsrätt och olika börsrättsliga frågeställningar.

Vårt team har även ett tätt samarbete med byråns övriga ESG-specialister inom bland annat M&A, kommersiella avtal och arbetsrätt, vilket gör att vi kan lämna en proaktiv och heltäckande rådgivning inom ESG-områden.

Läs mer om Capital Markets

EU- och konkurrensrätt

Vid såväl förvärvskontroll som vid samarbeten mellan företag och vid statsstöd aktualiseras frågor inom ESG. Dessa frågor genomsyrar EU- och konkurrensrätten bland annat genom att särskilda undantag från förbudsreglerna kan medges. För att säkerställa att företags ESG-arbete inte strider mot EU- och konkurrenslagstiftningen krävs en djup förståelse för de olika regelverken.

Magnussons EU- och konkurrensrättsteam har stor erfarenhet av att företräda klienter i ESG-relaterade frågor på EU- och konkurrensrättens område. Vi hjälper våra klienter att navigera i det komplexa regulatoriska landskapet som har vuxit fram. Oavsett om det handlar om att ge råd om ESG-relaterade frågor vid exempelvis förvärvskontroll, eller om det gäller att försvara klienter som anklagats för brott mot konkurrensreglerna för samarbeten relaterade till hållbarhet.

Läs mer om EU och Konkurrensrätt

Fastighets- och Entreprenadrätt

Med krav på klimatdeklaration för byggnader och såväl sociala som ekologiska hänsynstaganden vid byggprojekt är det tydligt att utvecklingen på ESG-området präglar fastighets- och entreprenadrättens områden. Byggbranschen och de flesta som verkar inom den träffas av nya och komplexa ESG-regler som ger upphov till både möjligheter och utmaningar inom små som stora projekt.

Magnussons fastighets- och entreprenadteam biträder privata och offentliga aktörer som verkar inom fastighets- och byggbranschen. ESG-frågor utgör en del av det helhetstänk som teamet bidrar med i samtliga skeden av våra klienters fastighetägande eller byggprojekt, från idé till genomfört projekt.

Läs mer om Fastighetsrätt

Läs mer om Entreprenadrätt

Kommersiella avtal

Genom att integrera ESG-mål och ESG-krav i avtalsvillkoren och upprätta ESG-rapportering kan du visa din hållbarhetsprestation och ditt engagemang för ESG-frågor.

Magnussons specialister inom kommersiell avtalsrätt bistår klienter med att identifiera ESG-frågor som är relevanta för deras verksamhet och intressenter. Vi bistår vidare våra klienter med att säkerställa att relevanta ESG-mål och ESG-krav (såsom krav på minskade koldioxidutsläpp, socialt ansvarstagande i leverantörsledet eller uppfyllande av ESG-standarder) integreras i avtalsvillkoren. Vi bistår också våra klienter med att övervaka deras ESG-prestation och säkerställa att de uppfyller ESG-kraven som fastställts i avtalet.

Läs mer om kommersiall avtalsrätt

M&A och Bolagsrätt

Hållbarhetsfrågor har genom åren vuxit i betydelse och påverkar i dagsläget alla investeringsbeslut. Brister i ESG kan medföra betydande risker som påverkar värdet av förvärvsobjektet (negativ publicitet, sanktioner, missnöjda medarbetare och kunder m.m.) medan en väl hanterad ESG kan i stället medföra möjligheter för investeraren att, genom bolaget, utvecklas inom nya affärsområden, minska kostnader och få en ökad kompetens och förmåga inom hållbarhetsfrågor. Att identifiera, förstå och hantera dessa risker och möjligheter är alltså en självklar och central del i M&A-processen.

Magnusson har stor erfarenhet av att bistå klienter med legal granskning av ESG (due diligence) och hantering av ESG-risker inom ramen för transaktionsdokumentationen. Vårt M&A-team samarbetar nära med våra specialister inom olika hållbarhetsfrågor för att skapa en sammanhängande och värdeskapande rådgivning som möter våra klienters specifika behov och möjligheter.

Läs mer om M&A och Bolagsrätt

Marknadsföringsrätt

I takt med ökat medvetande kring ESG har miljö- och klimatpåståenden blivit allt vanligare inom marknadsföring. Produkter och tjänster påstås till exempel vara ”klimatneutrala”, ”hållbara” eller ”miljövänliga”.

Företag som använder miljö- och klimatpåståenden i sin marknadsföring har, som vid all annan marknadsföring, att följa marknadsföringslagen. Det innebär att marknadsföringen bör vara förenlig med god marknadsföringssed och inte innehålla felaktiga påståenden eller andra framställningar som kan vara vilseledande om miljöaspekter eller miljöfördelar hos produkterna, komponenterna eller förpackningarna – eller om åtgärder som företaget har genomfört till nytta för miljön eller klimatet.

Magnusson har stor erfarenhet av rådgivning kring marknadsföring och reklamjuridik och erbjuder svenska och internationella företag stöd vid frågor kring ESG samt miljö- och klimatrelaterade påståenden i marknadsföring. Vi erbjuder även utbildningar inom detta område. Vi kan hjälpa er att göra marknadsrättsliga överväganden inför lansering av nya produkter eller i samband med nya reklamkampanjer. Vi har även särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom flera specialreglerade branscher såsom läkemedel, försäkring och finans.

Läs mer om marknadsföringsrätt

Miljörätt

Utvecklingen på miljörättens område går fort fram, inte minst genom EU:s rättsakter och till följd av samhällets ökade fokus på att minska de negativa effekterna av klimatförändringar. Ett tydligt exempel är energibranschen, som genomgår en övergång från fossila till förnybara bränslen.

För att möta samhällets behov, myndigheters krav och konsumenters förväntan krävs nya lösningar och strategier inom flertalet branscher, såsom infrastruktur, energi och industri. Inom bland annat dessa områden bistår Magnussons miljöteam såväl privata som offentliga aktörer med strategisk miljöjuridisk rådgivning som genomsyras av teamets kunskap i ESG-frågor.

Läs mer om miljörätt

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en viktig kanal för att främja hållbarhet och ESG-kriterier kan och bör integreras i upphandlingsprocessen. Att ha en tydlig strategi för ESG-frågor i offentlig upphandling kan bidra till att minska miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande och öka transparensen i styrningen av offentliga medel. Det finns olika verktyg och riktlinjer som kan hjälpa till att integrera ESG-frågor i offentlig upphandling. Genom att använda dessa verktyg och strategier kan offentliga organisationer uppnå sina ESG-mål samtidigt som de uppfyller sina upphandlingskrav.

Magnussons team inom offentlig upphandling biträder upphandlande myndigheter/enheter att utveckla och implementera ESG-krav i upphandlingsprocessen. Detta kan inkludera att hjälpa till att skapa krav som rör miljöpåverkan, sociala faktorer och styrning samt att identifiera vilka ESG-krav som är lämpliga för varje specifik upphandling. Vi hjälper också till att granska leverantörernas policyer och rutiner för att fastställa om de uppfyller ESG-kraven och om de har en hållbarhetsstrategi som är förenlig med upphandlande myndigheters/enheters ESG-mål och upphandlingskraven.

Vi biträder leverantörer med att utveckla ESG-strategier och -policyer för att främja hållbarhet i sin verksamhet. Detta kan inkludera att granska leverantörens ESG-prestationer för att identifiera eventuella brister och förbättringsområden samt stöd i att utarbeta ESG-rapportering för att kunna visa upp sin ESG-prestation för att möta upphandlande myndigheters/enheters krav.

Läs mer om Offentlig upphandling

 

Kontakt

Nyheter