Tillsammans är vi starka

Vi står alla inför stora utmaningar i och med den pågående spridningen av corona-viruset (Covid-19). Utbrottet har fått stora konsekvenser för såväl människor som företag och påverkar hela samhället. Vi på Magnusson har därför satt samman en särskild arbetsgrupp bestående av experter från flera olika verksamhetsområden för att hjälpa våra klienter och gemensamt ta oss igenom de utmaningar vi står inför. Nedan samlar vi även alla nyheter och artiklar vi skriver för att du ska kunna hålla dig uppdaterad.

Kombinationen av att spridningens framfart är oviss och att nya regler löpande införs i syfte att lindra de ekonomiska effekterna av utbrottet gör att de juridiska konsekvenserna av företagens beslut kan vara många och svåra att överblicka.

Vanliga utmaningar som aktörerna i näringslivet ställs inför i en turbulent samhälls- och marknadssituation är exempelvis:
  • För arbetsgivare uppstår ofta frågor om vilka restriktioner som kan göras på arbetsplatsen och i förhållande till anställda. Smittspridningen och dess konsekvenser ger också upphov till frågor om vad som gäller om anställda behöver vara hemma till följd av att skola och förskola stänger, de nya reglerna om korttidsarbete och i förlängningen nedskärningar.
  • Avtalsrisker: kund-, leverantörs- och andra kommersiella avtal bör inventeras i syfte att dels utvärdera förmågan att fullgöra avtalsenliga åtaganden (direkt eller indirekt pga av störningar i leveranskedja) och hur dessa kan hanteras rättsligt (frågor om force majeure, etc), dels utvärdera vilka rättigheter man som företag kan ha om motparten inte levererar.
  • Bolagsstyrning: Styrelse och VD bör utvärdera behov av att revidera mötesintervaller, rapporteringsrutiner, ansvarsfördelningar, etc för att säkerställa att affärskritiska funktioner finns på plats och upprätthålls.
  • Finansieringsarrangemang: Låntagare och långivare kan behöva se över sina finansieringsarrangemang för att bedöma potentiella exponeringar, handlingsalternativ, m.m.
  • Försäkringsskydd: Försäkringsgivare och försäkringstagare bör utreda konsekvenserna av ett drifts-/affärsavbrott kan omfattas av aktuellt försäkringsskydd och diskutera eventuella behov av kompletterande skydd.
  • Omstrukturering: Beroende på omfattningen av krisens påverkan på den aktuella branschen/fallet bör utvärderas om det finns anledning att omstrukturera någon del av verksamheten.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att klara de utmaningar som nu ligger framför oss. Håll dig uppdaterad genom att läsa våra nyheter och artiklar nedan och hör av dig om du behöver rådgivning, vi har samma goda tillgänglighet som ni är vana vid. Ta hand om varandra.

 

Senaste nytt

För mer information