Do we have a deal?

Magnussons arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Magnusson, tidspress och uppnått resultat.

I de fall timarvoden tillämpas varierar dessa beroende på vilken advokat eller biträdande jurist som utför arbetet och ligger inom intervallet 1900-5000 kronor per timme (exklusive moms).

Magnusson erbjuder också en abonnemangstjänst med obegränsad löpande rådgivning inom ex vis kommersiella avtal, immateriella rättigheter och IT, bolagsrättsliga frågor samt anställningsförhållanden. Abonnemangstjänsten (retainer) innebär ett fast pris per månad som är anpassat efter ert uppskattade behov av rådgivning och som kan justeras löpande, utan inlåsningseffekter, med en ömsesidig uppsägningstid om 60 dagar.

Vi på Magnusson vill göra skillnad med vår kunskap. Därför bidrar Magnussons medarbetare till att stötta organisationer och projekt som har angelägna behov av juridiskt biträde utan ersättning. Vårt pro bono-arbete spänner över ett fält av ärenden där vi ser en möjlighet att bidra och tillgodose viktiga behov i samhället.