Privaatsuspoliitika

Teie privaatsus on meile oluline

Me väärtustame Teie õigust privaatsusele ning andmete kaitsele. Soovime, et oleksite teadlik, millisel eesmärgil ja kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame ning millised on Teie õigused. Teie isikuandmete töötlemise kohta saate olulist infot käesolevatest Privaatsustingimustest. Privaatsustingimusi võivad täiendada Magnussoni kodulehel avaldatud privaatsusteated ja küpsistele kohaldatavad eeskirjad.
Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad isikuandmete töötlemistoimingutele, mida teostab Advokaadibüroo Magnusson OÜ (registreeritud Eesti Vabariigis registrikoodiga 12543378 ning mille registrijärgne asukoht on aadressil Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi nimetatud ”Magnusson”, ”meie” või ”me”).

Mõisted

Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustes toodud tähenduses:
Andmekaitsemäärus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;
Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Magnussonil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, kontori külastajad, konsultatsiooni soovijad, taotluste või küsimuste esitajad, koostööpartnerid ning nendega seotud üksikisikud, juriidilisest isikust Klientidega seotud üksikisikud (nt esindajad või töötajad), Kliendi kaasusega seotud isikud;
Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti, sh Kliendi või tema kaasusega seotud isikute kohta;
Kliendiandmed on igasugune info (sh Isikuandmetena käsitletav info), mis on Magnussonile Kliendi või tema esindajate kohta teada;
Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Magnussoni poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil meie teenustega seotud;
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ ning iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Magnusson, Magnussoni Volitatud töötaja ega isik, kes võib Andmesubjekti Isikuandmeid Töödelda Magnussoni või Magnussoni Volitatud töötleja otseses alluvuses;
Leping on Magnussoni ja Kliendi vahel sõlmitud mistahes sisuga leping, eelkõige kliendileping ja käsundusleping;
Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine, sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest;
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes Töötleb Isikuandmeid Magnussoni kui vastutava töötleja nimel.

Turvalisus

Magnusson suhtub tõsiselt kõigi enda valduses olevate andmete turvalisusesse. Magnusson tagab kohalduva õiguse raames Kliendiandmete ja Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Magnusson võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada Volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Magnusson, et Isikuandmete Töötlemine toimub Magnussoni juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega. Teie Isikuandmete kaitsmiseks ja konfidentsiaalsuse säilitamiseks rakendame lepingulisi kokkuleppeid ja kohaseid turvameetmeid.

Palume meile informatsiooni edastades jälgida nii enda kui teiste Isikuandmete kaitsmiseks vähemalt järgmisi miinimumnõudeid:
• ärge saatke meile liigseid või mittevajalikke Isikuandmeid, sh teiste omi – edastage Isikuandmed ainult sellises ulatuses, mis on vajalikud meile saatmise eesmärgi täitmiseks;
• ärge märkige Isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, sünniaeg, pangakonto number ja muud erilised (tundlikud) andmed) kirja või päringu teemareale ega kirjale lisatud failide nimedesse;
• ärge märkige enda ega teise isiku isikukoodi, finantsandmeid, tervise- ja muid erilisi (tundlikke) andmeid e-kirja, päringu või lihtsalt faili (manuse) teksti – edastage vastavad andmed meile krüpteeritud kujul.

Kuidas me kogume Teie isikuandmeid?

Magnusson kogub Isikuandmeid eelkõige järgmistel viisidel:
• peamiselt kogume Isikuandmeid Kliendilt või muult Andmesubjektilt endalt või Kliendi või muu Andmesubjekti juhiste kohaselt tegutsevatelt isikutelt (nt taotluste, avalduste, Lepingute sõlmimise ja täitmise kaudu);
• osutatavate teenuste kontekstis (nt nõustades Kliente kohtueelses- või kohtumenetluses, võime tõendeid kogudes Töödelda ka Isikuandmeid mõne asjassepuutuva isiku käitumise või tegevuse kohta, mida saame avalikest allikatest, järelevalveasutustelt või muudelt Kolmandatelt isikutelt);
• Andmesubjekti ja Magnussoni tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad Isikuandmed, sh e-kirjavahetus;
• Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
• Magnussoni poolt osutatavate teenuste kasutamisel tekkivad Isikuandmed (nt ülekannete tegemine);
• Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt äriregistrist, rahvastikuregistrist või muudest andmekogudest ja riiklikest registritest);
• Magnussoni poolt kombineeritud Isikuandmed (nt osutatud teenused ja Kliendisuhtluse ajalugu);
• Magnussoni vara kaitsmiseks ettenähtud kaamerate salvestused Kliendist Magnussoni kontori külastamisel.

Mis Isikuandmeid me Töötleme?

Isikuandmete kategooriad, mida Magnusson peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised:

• isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi, ID kaardi ja/või juhiloa koopia));
• kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel);
• Andmesubjekti tööandja ja ametikoha andmed;
• teave perekondlike sidemete kohta;
• mistahes finants- ja maksuteave;
• andmed Andmesubjekti äritegevuse ja seoste kohta juriidiliste isikutega (nt Andmesubjekti poolt esitatud või avalikest registritest või Kolmandate isikute kaudu saadud andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks);
• andmed Andmesubjekti volituste kohta;
• osutatud teenustega seotud andmed (nt Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, seosed isikutega, esitatud avaldused, päringud ja kaebused);
• andmed Kliendi rahulolu kohta (nt teenuste kasutamise aktiivsus, andmed kasutatud teenuste kohta, Kliendi rahulolu uuringu andmed, Kliendi pretensioonid);
• andmed Andmesubjekti päringute kohta;
• suhtlusandmed (nt andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (sh sotsiaalmeedia));
• andmed Kliendi segmendi (valdkond ja kategooria) kohta;
• Magnussoni büroohoonesse paigutatud videokaameratega salvestatavad isikukujutised ja tegevused;
• seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt uurimisorganite, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmeid).

Turundusliku teabe edastamiseks kasutab Magnusson eelkõige järgmisi Isikuandmeid:

•Andmesubjekti (sh Kliendi) e-posti aadress ja nimi;
•teave Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta (eelkõige tegevus- ja õigusvaldkond);
•teave kasutatud teenuste kohta.

Täiendavat teavet meie poolt kogutavate Isikuandmete kohta leiate ka meie konkreetsete töötlemistoimingute alajaotuste alt. Lisaks käesolevates Privaatsustingimustes selgesõnaliselt väljatoodud Isikuandmete kategooriatele võib Magnusson vajadusel koguda kooskõlas seadusega täiendavaid ja muid Isikuandmeid.

Mis õiguslikel alustel me Teie Isikuandmeid Töötleme?

Magnusson Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel:
• õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks. See tähendab, et peame Teie Isikuandmeid Töötlema õigusliku kohustuse täitmiseks ja vastav kohustus on Töötlemise õigustuseks. Sellisteks olukordadeks on Töötlemine näiteks raamatupidamiskohustuste täitmiseks, osutatud teenuste tõendamiseks ja dokumenteerimiseks või isikusamasuse tuvastamiseks;
• Andmesubjektiga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks. Me võime kasutada Isikuandmeid ilma Andmesubjekti eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks. See tähendab, et Teie Isikuandmete Töötlemine on vajalik, et oleks võimalik Teiega sõlmitud Lepingut täita, ja vastav Leping on Töötlemise õigustuseks. Selliseks olukorraks on näiteks Teile õigusabi teenuse osutamine;
• Andmesubjekti (sh Kliendi) nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel. Sellisel juhul küsime Teilt kohase nõusoleku;
• muudel juhtudel Töötleme Teie Isikuandmeid enda või Kolmandate isikute õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.
Täpsemalt on õiguslikud alused määratletud meie konkreetsete töötlemistoimingute alajaotuste all.

Meie konkreetsed töötlemistoimingud

Ärikontaktid ja potentsiaalsed Kliendid

Isikuandmete Töötlemine

Magnusson Töötleb kontaktide (olemasolevad või potentsiaalsed Kliendid ja/või nendega seotud üksikisikud) Isikuandmeid kliendihaldussüsteemis (edaspidi „CRM“).
Kontaktide kohta kogutavad Isikuandmed on eelkõige ees- ja perekonnanimi, tööandja/organisatsiooni nimi, kontakti ametinimetus ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress). Samuti Töödeldakse vastavate kontaktide puhul suhtlusandmeid (e-posti saatja nimi, vastuvõtja nimi, kuupäev ja kellaaeg) ja kokkulepitud kohtumiste/ürituste andmeid nii CRM-s kui kalendrisüsteemides (korraldaja nimi, osavõtja nimi, ürituse kuupäev ja kellaaeg).

Isikuandmete kasutamine

Ärikontaktidega seotud Isikuandmed on CRM kasutajatele nähtavad ja nad võivad neid kasutada, et saada teavet olemasoleva või potentsiaalse Kliendi kohta, eelkõige kasutades Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
teenuste osutamine ja parendamine;
meie äri arendamine, eelkõige turunduslike tegevuste tarbeks, et jagada infot meie ja meie teenuste kohta, samuti teenuste pakkumiseks ja üritustele kutsumiseks;
organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel, mis põhineb meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvil ühiselt turundada, hallata Kliendibaasi ja IT-süsteeme, mis võimaldavad pakkuda terviklikku ning erinevaid regioone hõlmavat teenuste osutamist;
sarnaste vajadustega või profiilidega Klientide tuvastamine;
analüüside teostamine (nt Klientide vaheliste seoste või müügivõimaluste kohta).

Töötlemise õiguslikud alused

Töötleme oma ärikontaktide ja potentsiaalsete Klientide Isikuandmeid meie õigustatud huvi või nõusoleku alusel, kui Andmesubjektilt on vastav nõusolek saadud. Meie õigustatud huvi seisneb oma teenuste turustamises või teabe pakkumises isikutele, keda hindame sellest huvitatuks, samuti teenuste osutamise parendamises ja äri arendamises.

Äriklientidega seotud üksikisikud

Isikuandmete Töötlemine

Kogume Isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud ettenähtud eesmärkide tarbeks. Palume seda Klientidel silmas pidada meile mistahes Andmesubjektide kohta Isikuandmeid sisaldavat teavet edastades. Samuti palume Kliendil anda puudutatud Andmesubjektidele vastavat teavet nende Isikuandmete kasutamise (sh meile edastamise) kohta ja viidata käesolevatele Privaatsustingimustele, et anda Andmesubjektidele ülevaade, kuidas me Kliendi edastatud Isikuandmeid Töötleme.

Meie poolt Töödeldavad Isikuandmed on eelkõige ees- ja perekonnanimi, ettevõtte/organisatsiooni nimi, ametinimetus, seos ärikliendiga ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress).

Isikuandmete kasutamine

Kasutame äriklientidega seotud isikute Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
teenuste osutamine ja Kliendisuhete haldamine, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, hinnapakkumiste tegemiseks, Kliendi esitatud taotluste menetlemiseks, Kliendi esindajate ja temaga seotud isikute isikusamasuse tuvastamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks;
meile seadusandja või kutseühingu (millesse kuulume) poolt sätestatud nõuete järgimine ja koostöö tegemine avaliku sektori asutustega ja nõutava teabe edastamine, sh vajadusel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuete täitmiseks;
meie äri ja teenuste käigushoidmine ja arendamine, et parandada pakutud teenuste kvaliteeti, tõendada äritehinguid või muud ärisuhtlust ning hallata ja kasutada IT-süsteeme, rakendusi ja veebilehti;
usaldusliku Kliendisuhte tagamine ning pettuste ja kahju ennetamine;
Kliendi rahulolu uuringute läbiviimine, sh Kliendiga kontakteerumiseks;
Kliendibaasi haldamine ja analüüs, et teha Kliendile parimaid ja personaalsemaid teenuste pakkumisi;
õiguslike nõuete tõendamine ja kaitsmine, eelkõige selleks, et salvestada sidevahendite (e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis me oleme teinud;
• meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel;
turvalisuse tagamine, eelkõige turvameetmete rakendamine, mis hõlmavad turvariskide tuvastamist, analüüsi ja kõrvaldamist ning mille käigus võidakse Töödelda ka Isikuandmeid (nt ohtlike e-kirjade skännimine turvariskide kindlakstegemiseks);
Klientidele teabe edastamiseks meie teenuste kohta ja ürituste korraldamine, eelkõige kasutame Klientidega seotud isikute kontaktandmeid meie ja teenuste kohta meie hinnangul vajaliku teabe pakkumiseks, kliendiürituste kutsete ja muu turundusinfo saatmiseks (nt saadame teavet oluliste valdkonna uudiste ja ülevaadete kohta);
Kliendibaasi laiendamine, sellel eesmärgil avaldame teavet meie senistele Klientidele osutatud teenuste ja kogemuste kohta eelkõige seoses pakkumiste tegemisega potentsiaalsetele Klientidele ja/või rahvusvahelise haardega väljaannetele (nt Chambers & Partners ja Legal500), mis avaldavad igal aastal õigusvaldkonna mainekad ja eesrindlikud tegijad ja kus märgitakse riigiti ära juhtivad advokaadibürood erinevates õigusnõu valdkondades.

Töötlemise õiguslikud alused

Kui meil on kehtivast õigusest tulenev õiguslik kohustus Isikuandmeid Töödelda, põhineb meie äriklientidega seotud üksikisikute Isikuandmete Töötlemine juriidilisel kohustusel. Sellisteks olukordadeks on näiteks Kliendi esindajate ja temaga seotud isikute isikusamasuse tuvastamine, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuete täitmine, osutatud teenuste tõendamine või dokumenteerimine.

Äriklientidega seotud üksikisikute Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks on osadel juhtudel ka meie õigustatud huvi, milleks on näiteks Andmesubjekti tööandjale teenuste osutamine, või Andmesubjektilt saadud nõusolek. Lisaks on Töötlemise õiguslikuks aluseks meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvi ühiselt turundada, hallata Kliendibaasi ja IT-süsteeme, mis võimaldavad pakkuda terviklikku ning erinevaid regioone hõlmavat teenuste osutamist (nt organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel).

Eraisikust Kliendid

Isikuandmete Töötlemine

Kogume Isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud ettenähtud eesmärkide tarbeks. Palume seda Klientidel silmas pidada meile mistahes Andmesubjektide kohta Isikuandmeid sisaldavat teavet edastades. Samuti palume Kliendil anda puudutatud Andmesubjektidele vastavat teavet nende Isikuandmete kasutamise (sh meile edastamise) kohta ja viidata käesolevatele Privaatsustingimustele, et anda Andmesubjektidele ülevaade, kuidas me Kliendi edastatud Isikuandmeid Töötleme.

Meie poolt Töödeldavad Isikuandmed on eelkõige ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood, kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber), teave sugulussidemete kohta, mistahes finants- ja maksuteave. Teenuste osutamise käigus võime vajadusel koguda muud liiki ja muus ulatuses Isikuandmeid, sh eriliiki Isikuandmeid, sõltuvalt osutatavast teenusest.

Isikuandmete kasutamine ja Töötlemise õiguslikud alused

Kasutame eraisikust Klientide Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õigustustel:
teenuste osutamine ja Kliendisuhete haldamine, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, hinnapakkumiste tegemiseks, Kliendi esitatud taotluste menetlemiseks, Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks, mis põhineb:
Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel;
meile seadusandja või kutseühingu (millesse kuulume) poolt sätestatud nõuete järgimine ja koostöö tegemine avaliku sektori asutustega ja nõutava teabe edastamine, sh vajadusel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuete täitmine, mis põhineb:
juriidilise kohustuse täitmisel;
meie äri ja teenuste käigushoidmine ja arendamine, et parandada pakutud teenuste kvaliteeti, tõendada äritehinguid või muud ärisuhtlust ning hallata ja kasutada IT-süsteeme, rakendusi ja veebilehti, mis põhineb:
Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või meie õigustatud huvil tagada ja/või parandada teenuste kvaliteeti;
usaldusliku Kliendisuhte tagamine, pettuste ja kahju ennetamine, mis põhineb:
juriidilise kohustuse täitmisel või meie õigustatud huvil tagada teenuste kvaliteet;
Kliendi rahulolu uuringute läbiviimine (sh Kliendiga kontakteerumiseks), turuanalüüsi ja statistika tegemine, mis põhineb:
meie õigustatud huvil täiustada Magnussoni teenuseid ja parandada Kliendi jaoks teenuste kasutajakogemust või Kliendi nõusolekul;
Kliendibaasi haldamine ja analüüs, et teha Kliendile parimaid ja personaalsemaid teenuste pakkumisi, mis põhineb:
Kliendi nõusolekul või meie õigustatud huvil pakkuda nii huvitatud isikutele kui ka olemasolevatele Klientidele informatsiooni enda teenuste ja muutuva seadusandluse kohta;
organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel, mis põhineb:
meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvil ühiselt turundada, hallata Kliendibaasi ja IT süsteeme, mis võimaldavad pakkuda terviklikku ning erinevaid regioone hõlmavat teenuste osutamist;
õiguslike nõuete tõendamine ja kaitsmine, eelkõige selleks, et salvestada sidevahendite (e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis me oleme teinud, mis põhineb:
Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või meie õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks;
turvalisuse tagamine, eelkõige Kliendiandmete (sh Isikuandmete) kaitseks turvameetmete rakendamine, mis hõlmavad turvariskide tuvastamist, analüüsi ja kõrvaldamist ning mille käigus võidakse Töödelda ka Isikuandmeid (nt ohtlike e-kirjade skännimine turvariskide kindlakstegemiseks), mis põhineb:
juriidilise kohustuse täitmine või Magnussoni õigustatud huvil tagada kommunikatsiooni turvalisus;
Klientidele teabe edastamine meie teenuste kohta ja ürituste korraldamine, eelkõige kasutame Klientide Isikuandmeid meie teenuste kohta teabe, kliendiürituste kutsete ja muu turundusinfo saatmiseks (nt saadame teavet oluliste valdkonna uudiste ja ülevaadete kohta), mis põhineb:
meie õigustatud huvil või Kliendi nõusolekul;
Kliendibaasi laiendamine, sellel eesmärgil avaldame teavet meie senistele Klientidele osutatud teenuste ja kogemuste kohta eelkõige seoses pakkumiste tegemisega potentsiaalsetele Klientidele ja/või rahvusvahelise haardega väljaannetele (nt Chambers & Partners ja Legal500), mis avaldavad igal aastal õigusvaldkonna mainekad ja eesrindlikud tegijad ja kus märgitakse riigiti ära juhtivad advokaadibürood erinevates õigusnõu valdkondades. Vastav Isikuandmete
Töötlemine põhineb:
meie õigustatud huvil või Kliendi nõusolekul.

Üksikisikud, kelle Isikuandmed saame seoses Klientidele teenuste osutamisega

Isikuandmete Töötlemine

Kogume Isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalikud ettenähtud eesmärkide tarbeks. Palume seda Klientidel silmas pidada meile mistahes Andmesubjektide kohta Isikuandmeid sisaldavat teavet edastades. Samuti palume Kliendil anda asjasse puutuvatele Andmesubjektidele vastavat teavet nende Isikuandmete kasutamise (sh meile edastamise) kohta ja viidata käesolevatele Privaatsustingimustele, et anda Andmesubjektidele ülevaade, kuidas tema Isikuandmeid Töödeldakse.

Äriklientidega seotud üksikisikute Isikuandmete Töötlemise kohta vaata eraldi Privaatsustingimuste alajaotuse „Äriklientidega seotud üksikisikud“ all toodud teavet.

Meie poolt Töödeldavad Isikuandmed on eelkõige ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood, kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber), teave sugulussidemete kohta, rollid ettevõtetes (nt juhatuses), teave varalise seisu (sh sissetuleku / palgaandmed) kohta, teave äritegevuse kohta, teave Klientide või Kolmanda isiku õigustatud huve mõjutava tegevuse kohta. Teenuste osutamise käigus võime vajadusel koguda muud liiki ja muus ulatuses Isikuandmeid, sh eriliiki Isikuandmeid, sõltuvalt osutatavast teenusest.

Isikuandmete kasutamine

Kasutame üksikisikute, kelle Isikuandmed saame seoses Klientidele teenuste osutamisega, Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
teenuste osutamine ja Kliendisuhete haldamine, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
meile seadusandja või kutseühingu (millesse kuulume) poolt sätestatud nõuete järgmine ja koostöö tegemine avaliku sektori asutustega ja nõutava teabe edastamine;
meie äri ja teenuste käigushoidmine, et tõendada ärisuhtlust ja Kliendi käsundeid ning hallata ja kasutada IT-süsteeme ja rakendusi;
õiguslike nõuete tõendamine ja kaitsmine, eelkõige selleks, et salvestada sidevahendite (e-posti) teel Kliendi antud teateid, volitusi ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis me oleme teinud;
turvalisuse tagamine, eelkõige turvameetmete rakendamine, mis hõlmavad turvariskide tuvastamist, analüüsi ja kõrvaldamist ning mille käigus võidakse Töödelda ka Isikuandmeid (nt ohtlike e-kirjade ja failide skännimine turvariskide kindlakstegemiseks);
• meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel.

Töötlemise õiguslikud alused

Kui meil on kehtivast õigusest tulenev õiguslik kohustus käesolevas alajaotises kirjeldatud Isikuandmeid Töödelda, põhineb meie Isikuandmete Töötlemine juriidilisel kohustusel. Sellisteks olukordadeks on näiteks osutatud teenuste tõendamine või dokumenteerimine.

Kui vastavaid Isikuandmeid Töödeldakse muudel käesolevas alajaotise kirjeldatud eesmärkidel, on Töötlemise õiguslikuks aluseks meie või Kliendi õigustatud huvi või Andmesubjektilt saadud nõusolek. Lisaks on Töötlemise õiguslikuks aluseks meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvi ühiselt hallata Kliendibaasi ja IT süsteeme, mis võimaldavad pakkuda terviklikku ning erinevaid regioone hõlmavat teenuste osutamist (nt organisatsioonilised ja sisehalduse eesmärgid).

Teised isikud, kes meiega ühendust võtavad

Isikuandmete Töötlemine

Kogume Isikuandmeid Andmesubjekti kohta ka juhul, kui ta meiega mistahes küsimusega (sh tagasiside) ühendust võtab, näiteks e-posti, telefoni või sotsiaalvõrgustikes (nt LinkedIn, Facebook) toodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul on Andmesubjekti enda otsus, milliseid ja mis ulatuses Isikuandmeid ta peab vajalikuks meiega jagada. Sel juhul kasutame tema Isikuandmeid vaid konkreetse küsimuse lahendamiseks vajalikul viisil ja mahus. Vaata ka lähemalt Privaatsustingimuste alajaotust „Turvalisus“.

Meie poolt Töödeldavad Isikuandmed on eelkõige ees- ja perekonnanimi, tööandja nimi, ametinimetus, kontaktandmed (telefoninumber, e-postiaadress, aadress) ja muud andmed, mis Andmesubjekt ise edastab.

Isikuandmete kasutamine ja Töötlemise õiguslikud alused

Kasutamine meiega kontakteeruvate isikute Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õigustustel:
konkreetse küsimuse lahendamine vajalikul viisil ja mahus, mis põhineb:
meie õigustatud huvil või vastava Andmesubjekti nõusolekul;
organisatsioonilistel eesmärkidel, mis põhineb:
meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvil ühiselt turundada Magnussoni advokaadibüroode võrgustikku sotsiaalvõrgustiku platvormidel ühise rahvusvahelise kaubamärgi all ja avaldada platvormil infot Magnussoni advokaadibüroode professionaalse või muu asjassepuutuva tegevuse kohta.

Meie koostööpartnerid, alltöövõtjad ja nendega seotud üksikisikud

Isikuandmete Töötlemine

Kogume koostööpartnerite, tarnijate, alltöövõtjate ja nendega seotud üksikisikute Isikuandmeid juhul, kui kasutame nende teenuseid / ostame nende kaupa või töötame nendega koos Kliendile teenuste pakkumise eesmärgil.
Selle raames on meie poolt Töödeldavad Isikuandmed eelkõige ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress) ja roll ettevõttes.

Isikuandmete kasutamine ja Töötlemise õiguslikud alused
Kasutame Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õigustustel:

teenuste tarbimine, mis põhineb:
Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või meie õigustatud huvil;
teenuste osutamine ja Kliendisuhete haldamine, eelkõige koostööpartnerite ja nendega seotud isikute puhul, kellega töötame koos Kliendile teenuste pakkumise eesmärgil, mis põhineb:
Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või meie õigustatud huvil;
meile seadusandja või kutseühingu (millesse kuulume) poolt sätestatud nõuete järgmine ja koostöö tegemine avaliku sektori asutustega ja nõutava teabe edastamine, mis põhineb:
juriidilise kohustuse täitmisel;
meie äri ja teenuste käigushoidmine ja arendamine, et hallata suhteid tarnijate ja koostööpartneritega, samuti tõendada vastavaid tehinguid, hallata ja kasutada IT-süsteeme, rakendusi ja veebilehti, mis põhineb:
Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või meie õigustatud huvil;
kuluanalüüsi tegemine, mis põhineb:
meie õigustatud huvil;
koostööpartnerite, tarnijate ja alltöövõtjate andmebaasi haldamine ja analüüs, et valida enda jaoks parimaid ja sobivamaid toodete ja teenuste pakkumisi, mis põhineb:
meie õigustatud huvil;
õiguslike nõuete tõendamine ja kaitsmine, eelkõige selleks, et salvestada sidevahendite (e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, mis põhineb:
Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel või Lepingu täitmisel või juriidilise kohustuse täitmisel või meie õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks;
turvalisuse tagamine, eelkõige Isikuandmete kaitseks turvameetmete rakendamine, mis hõlmavad turvariskide tuvastamist, analüüsi ja kõrvaldamist ning mille käigus võidakse Töödelda ka Isikuandmeid (nt ohtlike e-kirjade ja failide skännimine turvariskide kindlakstegemiseks), mis põhineb:
meie õigustatud huvil tagada kommunikatsiooni turvalisus;
teabe edastamine meie teenuste kohta ja ürituste korraldamine, eelkõige kasutame Isikuandmeid kohaldatava seadusega kooskõlas meie teenuste kohta olulise teabe saatmiseks ja kutseid üritustele, mis põhineb:
meie õigustatud huvil;
organisatsioonilistel eesmärkidel, mis põhineb:
meie ja rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku Magnusson kuuluvate büroode õigustatud huvil ühiselt turundada Magnussoni advokaadibüroode võrgustikku sotsiaalvõrgustiku platvormidel (nt LinkedIn) ühise rahvusvahelise kaubamärgi all ja avaldada platvormil infot Magnussoni advokaadibüroode ja nende töötajate professionaalse või muu asjassepuutuva tegevuse kohta, millega seonduvalt võib Töödeldavate Isikuandmete hulgas olla ka koostööpartnerite, alltöövõtjate ja nendega seotud üksikisikute Isikuandmeid.

Kontori külastajad

Isikuandmete Töötlemine

Meie büroohoones on kasutusel turvameetmed – turvakaamerad, mida jälgitakse reaalajas ja mis salvestavad videopildi hilisemaks kasutuseks, ja hoonele juurdepääsu kontroll. Turvakaamerate kasutuse kohta on büroohoonesse tulles üleval vastavad teavitussildid.

Videosalvestusi säilitatakse turvalisel viisil ja neid kasutatakse ainult konkreetse vajaduse ilmnemisel juhtumi uurimiseks. Turvakaamera salvestised kirjutatakse enamasti 2-3 kalendrikuu jooksul üle, v.a. juhul kui salvestist on vajalik konkreetse juhtumi menetlemiseks säilitada kauem (nt kui toime on pandud süütegu).

Isikuandmete kasutamine ja Töötlemise õiguslikud alused

Vastavate Isikuandmete (isiku kujutis) Töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada turvalisus ja meie käsutuses oleva vara kaitse ja konfidentsiaalsus (eesmärgiga tuvastada volitamata sisenemine ruumidesse ja muud süüteo intsidendid ning säilitada vajalik tõendusmaterjal intsidentide kohaseks menetlemiseks).

Kellele me edastame Teie Isikuandmeid?

Magnusson edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:
• teised Magnusson Grupi ettevõtted (vt täpsemat selgitust Privaatsustingimuste alajaotusest „Vastutavad isikud ja kontaktandmed”);
• Magnussoni poolt selleks volitatud töötajad;
• ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtud, kohtutäiturid, notaribürood, maksuhaldurid, järelevalveasutused ning rahapesu andmebürood);
• teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega seotud isikud (nt maksevahendajad, side-, IT-, andmetöötlus-, andmevarundamis-, tõlke-, kuller- ja postiteenuse osutajad, IT rakenduste pakkujad, reklaami- ja turunduspartnerid, konfidentsiaalsete dokumentide hävitusteenuse pakkuja, kohtumenetluse vastaspooled ja nende esindajad);
• audiitorid, raamatupidamisteenuse osutajad, finantskonsultandid või muud Magnussoni konsultandid;
• maksehäireregistri pidajad, kellele edastatakse infot selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
• kui Klient on rikkunud Lepingut, siis võlgade sissenõudmise teenuse osutajad, kohtud ja pankrotihaldurid;
• osalejad ja/või osapooled, kes on seotud maksesüsteemide ja makselahendustega;
• turvateenuse osutajad (kaamerate kasutuse ja büroohoonesse ligipääsu kontrolli jaoks).

Kus Teie Isikuandmeid Töödeldakse?

Üldreeglina toimub Isikuandmete Töötlemine Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires. Juhul, kui peaks esinema vajadus edastada Isikuandmeid väljapoole ELi/EMPi, siis toimub edastus ainult eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:
• väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele;
• kehtiva lepingu olemasolu, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab Andmekaitsemäärusele;
• vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on Magnussonil õigus Isikuandmeid edastada väljapoole EL/EMPi olukordades, kus:
• Andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise ja kaitsemeetmete puudumisest teavitatud nõusoleku;
• see on vajalik Kliendi ja Magnussoni vahelise Lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate Lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
• see on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida Magnussoni ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
• see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
• see on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
• edastamine tehakse registrist, mis Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
• edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Magnusson õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui Magnusson on hinnanud kõiki andmete edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestanud selle hinnangu põhjal sobivad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks. Magnusson teatab edastamisest järelevalveasutusele.
Täpsema info saamiseks Isikuandmete edastamise kohta väljapoole ELi/EMPi palume Andmesubjektil pöörduda meie poole e-posti aadressil tallinn@magnussonlaw.com.

Kui kaua me Teie Isikuandmeid säilitame?

Magnusson ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks ja/või õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Säilitamise periood võib seejuures põhineda Lepingutel Kliendiga (nt Kliendiga sõlmitud Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks), Magnussoni õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused).
Üldjuhul on meie teenuste osutamise käigus kasutatavate Isikuandmete ja dokumentaalsete tõendite säilitustähtaeg maksimaalselt 10 aastat. Teie antud nõusoleku alusel Töödeldavaid Isikuandmeid Töötleme üksnes seni, kuni Te oma nõusoleku tagasi võtate.

Vastutavad isikud ja kontaktandmed

Käesolevates Privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemistegevuste eest on vastutavaks töötlejaks Advokaadibüroo Magnusson OÜ. Kui Teil on oma Isikuandmete Töötlemise kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust järgnevatel viisidel:
aadress: Maakri 19/1, 10145 Tallinn, Eesti
e-posti aadress: tallinn@magnussonlaw.com

Teatud juhtudel on Isikuandmete Töötlemise osas kaasvastutavad töötlejad Magnussoni rahvusvahelisse advokaadibüroode võrgustikku kuuluvad ettevõtted (edaspidi „Magnusson Grupp“). Isikuandmeid Töödeldakse vastavate Magnusson Gruppi kuuluvate ettevõtete poolt organisatsioonilistel ja sisehalduse eesmärkidel, mis põhinevad meie ja Magnussoni Gruppi kuuluvate advokaadibüroode huvil ühiselt turundada, hallata Kliendibaasi ja IT-süsteeme, et pakkuda terviklikku ning erinevaid regioone hõlmavat teenust.
Magnusson Grupi ettevõtete poolt Isikuandmete Töötlemist puudutav teave on toodud käesolevates Privaatsustingimustes asjakohaste alajaotuste all. Iga Magnusson Gruppi kuuluva ettevõtte Privaatsustingimustega on võimalik tutvuda vastava riigi sektsioonis veebilehel www.magnussonlaw.com. Alljärgnev tabel annab üksnes täpsustavat teavet Magnusson Grupi ettevõtete Isikuandmete Töötlemise kohta: Loe lähemalt

Isikuandmete Töötlemise eest kaasvastutavate ettevõtete kontaktandmed on toodud veebiaadressil www.magnussonlaw.com. Magnusson Grupi ettevõtetega saab Isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta e-posti aadressil tallinn@magnussonlaw.com.

Mis õigused Teil on ja kuidas neid kasutada?

Andmesubjektil on seoses Tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:
• saada teavet oma Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat;
• taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;
• esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil. Näiteks võib Klient igal ajal keelata oma kontaktandmete kasutamise pakkumiste saatmiseks, selleks on Kliendil võimalik turundusliku e-kirja saamisel ennast vastavast saajate nimekirjast eemaldada;
• nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, näiteks ajal, mil Magnusson hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
• võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Magnusson enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;
• andmete ülekandmise õigus;
• taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Magnussonil puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub Andmesubjekti nõusolekul ja Ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
• pöörduda oma Isikuandmete kasutamise osas igal ajal kaebusega meie poole. Selleks saatke meile e-kiri e-posti aadressil tallinn@magnussonlaw.com. Lisaks on Teil õigus pöörduda kaebusega ka Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.
Andmesubjektil on võimalik oma õiguseid rakendada, pöördudes selleks meie poole e-posti aadressil tallinn@magnussonlaw.com. Vastame taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest.

Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused

Magnussonil on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.
Magnusson teavitab Andmesubjekti Privaatsustingimuste muutmisest kodulehe kaudu ja e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist, v.a. juhul kui Privaatsustingimusi muudetakse tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.