Privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Šį pranešimą apie privatumą taikome visiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome jums naudojantis Magnusson Lietuva internetine svetaine https://www.magnussonlaw.com/lt/
Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame mūsų svetainėje, tvarko Aadvokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai (j. a. kodas 300044462, Konstitucijos pr. 7, Vilnius), veikianti kaip Duomenų valdytoja pagal tai, kaip ši sąvoka apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“) ir taikytinuose nacionaliniuose įstatymuose.
Šiame pranešime apie privatumą aprašome, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, tokio duomenų tvarkymo tikslą ir jūsų kaip duomenų subjekto teises.
Asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų kaip duomenų subjekto, taip pat iš tokių trečiųjų asmenų kaip jūsų darbdavys ar atvirų informacijos šaltinių (pvz., interneto svetainių).

Jei jūs – klientas

Jei jūs paskyrėte mus savo teisiniais atstovais, mes tvarkysime iš jūsų gautus asmens duomenis, susijusius su mūsų pavedimu ar kitaip gautus vykdant pavedimą. Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau be tokios informacijos mes negalime būti jūsų atstovais, nes tam tikri asmens duomenys mums būtini siekiant atlikti teisės aktais nustatytą patikrinimą dėl galimo interesų konflikto ir vykdyti pinigų plovimo prevencijos kontrolę.

Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome atlikdami teisės aktais nustatytą patikrinimą dėl galimo interesų konflikto (jei reikia) ir vykdydami pinigų plovimo prevencijos kontrolę, atlikdami ir administruodami jūsų pavedimą, saugodami jūsų teises, taip pat komunikacijos ir rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir sąskaitų išrašymo tikslais.
Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR, Lietuvos advokatų tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu patvirtintos Rekomendacijos dėl asmens duomenų tvarkymo advokato profesinėje veikloje ir mūsų įsipareigojimas jums atlikti pavedimą. Tai reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: (i) tai būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, (ii) tai būtina siekiant tikslų, dėl kurių „Magnusson“ turi teisėtų interesų, ir (iii) tai būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate jūs kaip duomenų subjektas (tik tuo atveju, jei mes su jumis kaip su asmeniu sudarėme sutartį).

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys gali būti perduodami tarp skirtingų advokatų kontoros grupės narių jų padalinių ir kitų partnerių, kurie atlieka pavedimus mūsų vardu (pvz., vertimų biurai), siekiant patikrinti, ar nėra galimo interesų konflikto ir vykdyti pinigų plovimo prevencijos kontrolę, keistis informacija ir žiniomis ar paskirstyti išteklius. Mes neperduodame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent (i) dėl to susitarėte jūs ir advokatų kontora, (ii) jei vykdant pavedimą tai būtina siekiant apsaugoti jūsų teises, (iii) jei tai būtina, kad vykdytume mums įstatymais nustatytą prievolę arba vyriausybės nutarimus ar teismo sprendimus arba (iv) jei samdome trečiuosius asmenis paslaugų teikėjus, kurie vykdo pavedimus mūsų vardu. Asmens duomenys gali būti atskleidžiami teismams, valdžios institucijoms ar oponento atstovui, jei to reikia, kad apgintume jūsų teises. Tam tikrais atvejais, asmens duomenys gali būti perduodami kitiems „Magnusson“ biurams, esantiems už ES / EEE ribų. Toks perdavimas vyks tik ta apimtimi, kuri būtina vykdant konkretų pavedimą ir visais atvejais jūs būsite apie tai informuojamas iš anksto. Asmens duomenų perdavimui už ES / EEE ribų visada taikomos ES tipinės sutarčių sąlygos arba atitinkamas būdas, užtikrinantis, kad asmens duomenų perdavimas atitiktų BDAR sąlygas. Kiti „Magnusson“ biurai už ES / EEE ribų yra Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys, kurie tvarkomi advokatų kontoros veiklos vystymo, analizės ir reklamavimo tikslais, saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio kontakto dienos. Jei pasirenkate negauti naujienlaiškių ar panašios informacijos, šiuo tikslu saugomi asmens duomenys bus iškart ištrinami.

Jei jūs – ne klientas

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus siekdami rinkti statistinius duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, rasite mūsų Pranešime apie slapukus.
Elektroniniu paštu, kuriuo registravotės pas mus, mes siunčiame savo naujienlaiškius ir kitą rinkodaros informaciją jums kaip buvusiam klientui, vieno iš mūsų darbuotojų profesiniam ar asmeniniam kontaktui arba dėl to, kad jūs išreiškėte susidomėjimą „Magnusson“ veikla. Naujienlaiškiai ir rinkodaros informacija yra bendro pobūdžio ir nėra taikomi konkrečiai jums. Tokiais atvejais jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas bendrauti su jumis. Jei norėtumėte atsisakyti ir nebegauti tokių naujienlaiškių ir kitos rinkodaros informacijos, susisiekite su mumis. „Magnusson“ kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau.

Jūsų teisės

Pagal BDAR jūs turite daug įvairių teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Susisiekite su mumis (kontaktinius duomenis rasite žemiau), jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba jei turite klausimų apie čia aprašytas jūsų teises.

Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Turite teisę prašyti informacijos, ar mes tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, taip pat prašyti susipažinti su tokiais asmens duomenimis.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Jei jūsų asmens duomenys netikslūs ar neišsamūs, turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, pvz., jei ta informacija nebėra būtina.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Yra rizika, kad negalėsime jums teikti paslaugų tuo metu, kai asmens duomenų tvarkymas bus ribojamas.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Ši teisė apsiriboja asmens duomenimis, kuriuos pateikėte mums, jei jų tvarkymo tikslas yra sutarties su jumis vykdymas arba jūsų duotas sutikimas.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurio pagrindas – „Magnusson“ teisėti interesai. Tačiau, jei mūsų turimi teisėti pagrindai yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, turime teisę ir toliau tvarkyti tokius asmens duomenis.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jei turite pretenzijų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/lt/, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, ada@ada.lt).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl šiame pranešime apie privatumą išdėstytos informacijos, galite susisiekti su mumis šiais kontaktais:

Konstitucijos pr. 7, 27-as aukštas
LT-09308 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 248 7388
Faksas +370 5 248 7389
vilnius@magnussonlaw.com