Asmens duomenų tvarkymas

Informacinis pranešimas dėl tvarkomų Jūsų asmens duomenų

Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai
Juridinio asmens kodas: 300044462, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

2022 m. sausio 17 d.

Siekdami užtikrinti Jūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsnį, informuojame, kad:

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytomis sąlygomis:
Tikslas
Pagrindas
Duomenų kategorijos
Saugojimo laikotarpis
Būtinumas pateikti duomenis
(I) Teisinių paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas su fiziniu asmeniu
(II) Jų saugojimas 
(I) Duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti Teisinių paslaugų teikimo sutartį
(II) Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė 
Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Duomenys, būtini teisinėms paslaugoms teikti 

 

(I) Paslaugų sutarties galiojimo metu
(II) 10 metų po sutarties pasibaigimo 

 

Būtina sutarčiai sudaryti ir vykdyti

 

 

 

(I) Teisinių paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas su juridiniu asmeniu
(II) Jų saugojimas
 

 

(I) Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso – įsitikinti atstovo teise atstovauti juridinį asmenį (klientą), sudaryti teisinių paslaugų sutartį su klientu
(II) Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė 
Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Duomenys, būtini teisinėms paslaugoms teikti 

 

 

(I) Paslaugų sutarties galiojimo metu
(II) 10 metų po sutarties pasibaigimo 

 

 

Būtina sutarčiai sudaryti ir vykdyti

 

 

 

 

Atitiktis teisės aktų reikalavimams, siekiant įsitikinti, kad nėra interesų konflikto

 

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė

 

Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Duomenys apie teiktas teisines paslaugas 
5 metai

 

 

Tvarkomi mūsų jau turimi Jūsų duomenys

 

Skolų administravimas ir išieškojimas

 

 

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso – teisėto reikalavimo į pagrįstą atlyginimą gynimo

 

Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Duomenys apie teiktas teisines paslaugas ir atsiskaitymus 
3 metai nuo skolos susidarymo

 

 

Tvarkomi mūsų jau turimi Jūsų duomenys

 

 

Tiesioginė rinkodara – pasiūlyti klientams teisines paslaugas

 

 

Jūsų sutikimas
Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso – informuoti klientus apie teikiamas panašias paslaugas 
Kontaktiniai duomenys

 

 

 

1 metai po sutikimo gavimo (potencialių klientų), teisinių paslaugų sutarties galiojimo metu (klientų)

 

Nebūtina

 

 

 

Surinkimas būtinų duomenų pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą

 

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė

 

 

Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Veikla/nuosavybės dalis juridiniuose asmenyse
Dalyvavimas politikoje 
8 metai po dalykinių santykių su klientu pabaigos

 

 

Būtina vykdant teisės aktų reikalavimus

 

 

Vidaus administravimas, siekiant įvertinti darbo kokybę ir našumą

 

Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso – didinti darbo kokybę ir efektyvumą, gerinti darbo aplinką

 

Kontaktiniai duomenys
Duomenys apie teiktas teisines paslaugas ir jų kainą 
2 metai po duomenų gavimo

 

Tvarkomi mūsų jau turimi Jūsų duomenys

 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

 

 

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė

 

 

Kontaktiniai duomenys
Duomenys apie teiktas teisines paslaugas ir atsiskaitymus 
10 metų po ūkinės operacijos

 

 

Tvarkomi mūsų jau turimi Jūsų duomenys

 

Įrodinėjimo priemonių, galimų pretenzijų pateikimo atveju, išsaugojimas Duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėto intereso – užtikrinti gynybą nuo galimų teisinių reikalavimų Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys
Duomenys apie teiktas teisines paslaugas
10 metų

 

Tvarkomi mūsų jau turimi Jūsų duomenys

 

 

 1. Jeigu Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, kuriuos tvarkyti mus įpareigoja teisės aktai arba kurie yra būtini sutarties sudarymui/vykdymui, – mes negalėsime su Jumis sudaryti/vykdyti teisinių paslaugų teikimo sutarties.
 2. Jūsų duomenys gali būti perduodami šiems gavėjams: mūsų teisininkams, IT paslaugų teikėjams, buhalterinės apskaitos įmonėms, LR FNTT, draudimo bendrovėms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurjerio/pašto paslaugų teikėjams, VMI, vertimo paslaugų teikėjams, kitiems teisinių paslaugų teikėjams, Lietuvos advokatūrai, skolų išieškojimo įmonėms, teismams, notarų biurams, antstolių kontoroms, valstybės registrus administruojančioms įstaigoms ir kitoms institucijoms (kai tai būtina teisinėms paslaugoms teikti).
 3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo.
 4. Teikiant Jums teisines paslaugas, gali būti atvejų, kai perduosime Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę, dėl kurios priimtas sprendimas dėl tinkamumo, arba, nesisteminio perdavimo atvejais, į trečiąją valstybę, dėl kurios nėra priimtas sprendimas dėl tinkamumo, tačiau: (i) jūs aiškiai sutikote dėl tokio duomenų perdavimo, (ii) duomenų perdavimas yra būtinas Jūsų ir duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti ar ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti, (iii) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Jūsų interesais sudaroma duomenų valdytojo ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis, (iv) duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, (v) duomenys perduodami iš registro, skirto teikti informaciją visuomenei.
 5. Teisinių paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigoje galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gautus iš teismų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, valstybės registrų, notarų, antstolių, kitų advokatų, kitų institucijų ir trečiųjų asmenų, kai tai būtina teisinėms paslaugoms teikti. Kaskart apie tokių duomenų tvarkymą papildomai nebeinformuosime.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai, juridinio asmens kodas 300044462; registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius; telefonas: +370 5 248 7388; el. paštas: vilnius@magnussonlaw.com

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę pateikti mums prašymą dėl:

 • informavimo ir susipažinimo su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Jūsų asmens duomenų ištaisymo;
 • Jūsų asmens duomenų ištrynimo;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • Jūsų asmens duomenų pateikimo susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkėlimo);
 • Jūsų nesutikimo, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (jei duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas arba mes duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais).

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą ir mūsų teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, apie tai informuojant elektroniniu paštu: vilnius@magnussonlaw.com

Jūsų teikiamuose prašymuose turi būti nurodoma: informacija, kuri leistų mums nustatyti Jus kaip duomenų subjektą; prašomi atlikti veiksmai; asmens duomenys, kurių atžvilgiu prašoma atlikti šiuos veiksmus. Mes išnagrinėsime prašymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo ir informuosime jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi vykdant gautą prašymą. Jūs būsite informuotas(-a) tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; įmonės kodas 188607912; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks. (8 5) 261 9494; el. paštas ada@ada.lt

Daugiau informacijos galite rasti advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai interneto svetainėje https://www.magnussonlaw.com/lt/

Jūsų duomenų tvarkymo sąlygos advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai gali būti bet kada atnaujinamos. Informuosime Jus apie atnaujinimus, pateikdami naujausias duomenų tvarkymo sąlygas.