Gäldenärens avtal i den nya lagen om företagsrekonstruktion

År 2019 antog Europeiska unionen ett nytt rekonstruktions- och insolvensdirektiv [1] (’’Direktivet’’). Till följd av antagandet av Direktivet har nya regler om företagsrekonstruktion trätt i kraft genom lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion (’’LFR’’) från och med den 1 augusti 2022.

I Direktivet belystes att medlemsstaternas lagstiftning på området var i behov av harmonisering. Ett nytt ramverk behövde upprättas för att säkerställa att ett företagsrekonstruktionsförfarande verkar förebyggande och därmed också ger gäldenären som försatts i ekonomisk kris möjligheten att rekonstruera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och för att därigenom åter bli lönsamt.

I det följande redogörs några av ändringarna avseende gäldenärens avtal i LFR och vilka konsekvenser ändringarna kan tänkas få för en gäldenär respektive för borgenärskollektivet inom ett företagsrekonstruktionsförfarande.

Rätten att säga upp avtal i förtid

Enligt den tidigare lagstiftningen var huvudregeln att avtal inte påverkades av ett beslut att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande. Avtalsparterna fortsatte vara bundna av ingångna avtal i samma utsträckning och gäldenären hade enbart möjlighet att hindra att motparten hävde avtalet. Bestämmelsen gav därmed inga villkor som gav gäldenären möjligheten att varken frigöra sig från eller häva betungande avtal, vilket kunde ifrågasätta lagstiftningens förenlighet med syftet att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande.

Genom den nya bestämmelsen i 3 kap. 9 § LFR erhåller gäldenären nu en rätt att säga upp ett varaktigt avtal under ett företagsrekonstruktionsförfarande vilket kan tänkas leda till en betydande fördel för en gäldenär vid genomförandet av en företagsrekonstruktion i situationer där gäldenären står med ogynnsamma och betungande avtal.

Begränsad fullföljd

Inom ett företagsrekonstruktionsförfarande är det, som ovan nämnts, inte ovanligt att gäldenären är bunden av ogynnsamma och betungande avtal. För att en företagsrekonstruktion i dessa fall ska kunna lyckas med ett framgångsrikt resultat kan det vara nödvändigt att gäldenären avstår från att fullgöra vissa specifika prestationer i ett avtal.

I den tidigare lagstiftningen hade gäldenären ingen möjlighet att begära begränsad fullföljd av ett avtal. De enda alternativen som fanns var att antingen begära fullföljd av avtalet i dess helhet, alternativt att gäldenärens motpart häver hela avtalet. En konsekvens av detta har varit att gäldenären i vissa situationer avvaktat med att ansöka om företagsrekonstruktion längre än nödvändigt.

Till följd av den nya lagstiftningen har gäldenären nu en möjlighet att begära begränsad fullföljd av ett avtal, vilket stadgas i 3 kap. 2 § andra stycket LFR. Den nya bestämmelsen förväntas innebära en större förutsebarhet och fördelar inte bara för gäldenären, utan även för borgenärskollektivet. Risken för att gäldenären slutar att prestera i enlighet med avtalet kan tänkas minska då gäldenären kan frigöra sig från oförmånliga villkor och borgenärskollektivet erhåller i ett tidigt skede vetskap om hur och i vilken utsträckning gäldenären planerar att fullfölja avtalen.

Ipso-facto klausuler

Ett avtalsvillkor som ger ena parten rätt att häva ett avtal vid ansökan om att inleda en företagsrekonstruktion eller vid ett beslut om en företagsrekonstruktion kallas för en så kallad ipso-facto klausul. Historiskt har det varit omstritt huruvida dessa klausuler kan betraktas som legitima eller inte.

Den nya bestämmelsen i 3 kap. 10 § LFR innehåller numera ett uttryckligt förbud mot dessa klausuler. Det finns därmed inte längre något tvivel om ipso-facto klausulernas tillämplighet.

Mot bakgrund av ovanstående förväntas gäldenären som en konsekvens av den nya lagstiftningen erhålla större möjlighet att uppfylla syftet med ett företagsrekonstruktionsförfarande.

För dig som vill läsa mer om förändringarna finns propositionen att läsa här>

[1] EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1023 av den 20 juni 2019 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare samt om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 (Rekonstruktions- och insolvensdirektiv).

Contact me and learn more