Extern visselblåsarpolicy

DATUM: DECEMBER 2023

1 INTRODUKTION
1.1 Magnusson strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Magnusson uppmuntrar därför arbetssökande, uppdragstagare och praktikanter m.fl. att rapportera misstänkta eller faktiska missförhållanden i verksamheten. Visselblåsning är en viktig funktion för att avslöja eventuella missförhållanden. Från och med den 17 december 2023 har Magnusson en funktion för visselblåsning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”).
1.2 Magnussons visselblåsarfunktion erbjuder en möjlighet att uppmärksamma organisationen på missförhållanden så att dessa utreds och nödvändiga åtgärder vidtas. Visselblåsning kan ske via de kanaler som anges under avsnitt 4. Ytterligare information om Visselblåsarlagen samt information om extern rapportering till myndighet hittar du under länksamlingen ”Relaterad information” längst ned.

2 VEM KAN VISSELBLÅSA?
2.1 Rapportering genom visselblåsarfunktionen kan göras av den som kommit i kontakt med missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang, i egenskap av t.ex. arbetstagare, praktikant, arbetssökande eller uppdragstagare.

3 VAD KAN DU RAPPORTERA OM?
3.1 Visselblåsarfunktionen kan användas av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse att ta del av. Med detta avses t.ex. oegentligheter och brott som du vet eller misstänker pågår inom verksamheten. Därtill kan du rapportera om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, t.ex. dataskyddsförordningen.
3.2 Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att rapportera t.ex. klagomål som inte är av allmänintresse eller för att framföra klagomål avseende en persons arbets- eller anställningsförhållanden.

4 HUR RAPPORTERING GÖRS
4.1 Rapportering kan göras skriftligen genom Magnussons visselblåsarfunktion per e-post till whistleblower.sweden@magnussonlaw.com. Rapportering kan även göras muntligen via 072-216 75 90 eller genom att begära ett fysiskt möte genom ovan kontaktvägar.
4.2 Vid rapportering ska visselblåsaren beskriva sitt ärende så noggrant som möjligt, vad som har hänt eller vad misstanken berör. Ett komplett beslutsunderlag är avgörande för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Rapporten bör därför innehålla följande information:
• Typ av oegentlighet eller missförhållande du vill rapportera;
• Vem eller vilka rapporten berör;
• Plats- och tidsangivelse för det inträffade. Om det är fråga om upprepade missförhållanden ange datum och klockslag (om möjligt);
• Eventuella åtgärder som du har vidtagit i samband med det inträffade;
• Dokumentation av det inträffade (om du har tillgång till sådan). Om du saknar tillgång till dokumentation, ange vart dokumentationen återfinns.

5 HANTERING AV VISSELBLÅSNING
5.1 Magnusson har utsett Bjarne Andreassen och Yeshi Tikkanen som ansvariga för visselblåsarfunktionen (”Ärendehanteringsgruppen”) och dessa kommer att hantera inkommande rapporteringar. Kontaktuppgifter till de ansvariga är:
whistleblower.sweden@magnussonlaw.com
5.2 Rapportering som inkommer via visselblåsarfunktionen kommer att hanteras enligt följande:
• Hanteringen av rapporter kommer ske skyndsamt och med iakttagande av konfidentialitet samt så att kraven på dokumentation, bevarande och rensning av rapporter efterlevs.
• En bekräftelse på mottagandet av en rapport kommer göras till visselblåsaren inom sju (7) dagar.
5.3 Återkoppling till visselblåsaren sker inom tre (3) månader från bekräftelse på mottagandet av rapporteringen. Detta gäller inte för det fall visselblåsaren uttryckt att sådan återkoppling inte är nödvändig. Generellt sker återkoppling på samma sätt som rapporteringen gjorts, det vill säga om rapporteringen skedde per e-post så får visselblåsaren återkoppling per e-post.

6 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
6.1 Visselblåsarfunktionen inbegriper behandling av personuppgifter, vilka används för att ta ställning till de rapporter som gjorts i funktionen och för att utreda de rapporterade oegentligheterna. Personuppgifterna hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket bl.a. innebär att Magnusson kommer behandla personuppgifter i den utsträckning behandlingen är nödvändig för ärendet. Tillgången till personuppgifter är begränsad till Ärendehanteringsgruppen och i förekommande fall Magnussons styrelse. Personuppgifter i ett uppföljningsärende behandlas inte längre än två år efter att ärendet avslutades.

7 RELATERAD INFORMATION
• Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
• Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
• Arbetsmiljöverket – Lista över myndigheter med ansvar enligt ansvarsområde enligt förordning 2021:949
• EU:s visselblåsardirektiv
• Arbetsmiljöverket – fördjupning om visselblåsarlagen
• Arbetsmiljöverkets information om visselblåsning, vanliga frågor och svar