EU:n kuluttajansuojapolitiikka: Uusi kuluttajansuojakehys vihreän siirtymän nopeuttamiseksi

Ongelma

Eurooppalainen kuluttajaryhmä on hiljattain tehnyt valituksen useista lentoyhtiöistä, myös suomalaisista, koskien kuluttajien harhaanjohtamista niin sanotulla ”viherpesulla”. Nämä valitukset ovat konkreettinen esimerkki siitä, miten vihreä siirtymä asettaa kuluttajalainsäädännön keskeiseen asemaan yritysten kannalta. 

Euroopan unionin lainsäätäjät ovat sitoutuneet helpottamaan ja kehittämään kestävää kulutusta Euroopan unionissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan komissio on ehdottanut merkittäviä muutoksia nykyiseen kuluttajansuojakehykseen.

Tarkoitus

Näiden muutosten tarkoituksena on antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja helpottaa siten siirtymistä kohti kiertotaloutta. Lisäksi muutoksilla pyritään parantamaan kuluttajansuojan laadullista puolta puuttumalla harhaanjohtaviin väitteisiin, jotka koskevat yritysten antamia ympäristöselosteita. 

Direktiivit

Kyseiset muutokset liittyvät kahteen direktiiviin, joissa keskitytään kuluttajansuojaan. Nämä direktiivit ovat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi 2005/29/EY1 ja niin sanottu kuluttajaoikeusdirektiivi 2011/83/EU.

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin ehdotetut muutokset

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiiviin ehdotetuissa muutoksissa keskitytään direktiivin soveltamisalan laajentamiseen sekä ”tuoteominaisuuksien” että ”kaupallisten menettelyjen” osalta. 

  • Tuoteominaisuuksia laajennetaan siten, että ne kattavat myös ”ympäristö- tai sosiaaliset vaikutukset”, ”kestävyyden” ja ”korjattavuuden”. Kuluttajilla on esimerkiksi enemmän tietoa tuotteen kestävyyden pituudesta ja varaosien saatavuudesta.
  • Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi kieltää harhaanjohtavien kaupallisten menettelyjen käytön, jos ne aiheuttavat tai todennäköisesti aiheuttavat liiketoimen, jota ei muutoin olisi tapahtunut. Tällaisia ovat esimerkiksi väitteet tulevasta ympäristönsuojelun tasosta ilman sitoumuksia, tavoitteita ja riippumatonta seurantaa.
  • Kaupalliset menettelyt laajennetaan myös siten, että niihin sisällytetään luettelo käytännöistä, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina tai harhaanjohtavina. Luettelo on laaja, ja se on esitetty direktiivin liitteessä 1, joka tunnetaan yleisesti ”mustana listana”. Näiden käytäntöjen yleispiirteenä on esimerkiksi tuotteen toiminnallisuuden rajoittaminen oston jälkeen tai tuotteen esittäminen kestävämpänä kuin se todellisuudessa on.

On syytä panna merkille neuvoston viimeisin mandaatti, jossa todetaan, että liitteen 1 soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kaupalliset menettelyt eivät ole sinänsä oikeudenmukaisia ja niihin sovelletaan edelleen sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiiviin muita artikloja, mikä korostaa yritysten tarvetta arvioida direktiiviä kokonaisvaltaisesti.

Kuluttajaoikeusdirektiiviin ehdotetut muutokset

Kuluttajaoikeusdirektiivin ehdotetuissa muutoksissa keskitytään sopimuksen tekemistä edeltävään elinkeinonharjoittajien tiedonantovelvollisuuteen erityisesti etäsopimusten osalta. Näitä vaatimuksia laajennetaan lisäämällä:

  • tiedot tuottajan takuusta tai sen puuttumisesta kestävyyden osalta,
  • tiedot digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen ohjelmistopäivitysten toimittamisesta sekä tuottajan että palveluntarjoajan toimesta,
  • tavaran korjauskelpoisuuspisteet tai muut korjauskelpoisuutta koskevat tiedot, jos korjauskelpoisuuspisteitä ei ole saatavilla.
Vaikutus

Näiden muutosten ansiosta kuluttajien saatavilla olevat tiedot ovat entistä luotettavampia sekä tiedon laadun että määrän osalta. Yritysten on arvioitava kuluttajansuojaa uudessa valossa, koska niihin kohdistuu korvausvaatimusten riski, jos muutoksia ei noudateta. Riskiä lisää vielä se, että kuluttajavaatimukset ovat luonteeltaan monitahoisia.

Polku ehdotuksesta nykyhetkeen

Euroopan komissio esitti ehdotuksen 31.3.2022. Menettely on edennyt nykyiseen vaiheeseensa, minkä myötä Euroopan unionin neuvostossa ja sen valmisteluelimissä käytiin keskusteluja 15.5.2023.

Säädösluonnos on toimitettu kansallisille parlamenteille, myös Suomen eduskunnalle. Suomen viranomaiset ovat kaiken kaikkiaan suhtautuneet myönteisesti muutoksiin. Lisäksi Suomi toivoo, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin ”mustan listan” epäselvyyksiin puututtaisiin. Lisäksi Suomen kanta muutoksiin pyrkii ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät kolmansien osapuolten sertifiointien vahvistamiseen.

On syytä huomata, että lainsäädäntömenettely on tämän julkaisun päivämääränä vielä kesken. Näin ollen muutokset ovat edelleen jäsenvaltioiden tarkasteltavana, ja on todennäköistä, että niihin tehdään korjauksia ennen niiden hyväksymistä, varsinkin kun muutoksiin on jo tehty merkittäviä korjauksia Neuvoston tasolla.

Heikki Wide asianajotoimisto Magnussonista on tyytyväinen säännösten parantamiseen: ”Uskon, että me kaikki haluamme tehdä ostopäätöksiä, jotka auttavat meitä suojelemaan planeettaamme, ja tähän tarvitsemme täsmällistä ja asianmukaista tietoa. Toivon, että uudet säännökset tarjoavat yrityksille selkeän kehyksen, jonka puitteissa niiden tulee antaa kuluttajille tietoa tuotteistaan. Selkeät säädökset mahdollistavat myös sen, että asianajotoimistot voivat antaa asiakkailleen hyödyllistä neuvontaa etukäteen sen sijaan, että ne ratkaisisivat monimutkaisia vaatimuksia jälkikäteen”, sanoo Heikki. 

Tiimimme antaa mielellään lisätietoja ja auttaa sinua EU:n uutta kuluttajansuojakehystä koskevissa kysymyksissä.

Yhteystiedot