Hankintalain uudistus vuoden 2023 alussa

Hankintalain uudistamisesta on annettu hallituksen esitys (HE115/2022) ja muutosten on suunniteltu tulevan voimaan alkuvuodesta 2023.  Hankintalain uudistus tulee vaikuttamaan sekä hankintayksiköiden että tarjoajien velvollisuuksiin ja tehtäviin koskien julkisia hankintoja. Hankintalain muutoksella on tarkoitus kehittää julkisten hankintojen laatua ja korostaa vastuullisuutta hankinnoissa. Olemme tiivistäneet alle hankintalain keskeisimmät uudistukset.

Ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä huomioidaan jatkossa laajemmin julkisissa hankinnoissa 

Hallituksen asettamien ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi on ehdotettu, että hankintalain tavoitteisiin kirjattaisiin muiden tavoitteiden lisäksi myös tavoite toteuttaa hankintoja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tarjouspyyntöihin sisältyy yhä useammin vaatimuksia työ- ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta koko tuotantoketjussa tai vaatimuksia tuotteiden kestävyydestä, kierrätettävyydestä, taikka hiili- ja ympäristöjalanjäljen huomioimisena.

Hankintojen vastuullisuutta pyritään lisäämään laajentamalla ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten rikkomusten poissulkemisperusteita. Ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi hallituksen esityksessä on ehdotettu lisättäväksi pakollisia poissulkimisperusteita, joiden mukaan tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos yrityksen johto on tuomittu rikoslain 48 luvun eräistä ympäristörikoksista. Ympäristörikokset tulisi olla näytettävissä toteen lainvoimaisella tuomiolla ja rikosrekisterimerkinnällä.

Korostetaan laadun merkitystä tarjouksen valintaperusteena

Hankintalain muutoksen myötä korostettaisiin yhä enemmän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valitsemista, eli hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta taikka kustannuksiltaan edullisinta tarjousta. Muutoksella on tarkoitus edistää niiden yritysten asemaa, jotka eivät pysty kilpailemaan pelkästään halvimman hankintahinnan perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voi olla yhä myös edullisin tarjous, joka täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset.  Hinnaltaan halvin tuote on siten edelleen valittava, mutta laatuvaatimuksia esimerkiksi ns. vähimmäisehtojen muodossa voi hankintalain muutoksen myötä asettaa laajemmin. Hankintahinnan huomioimista ainoana valintaperusteena voisi siten käyttää vain rajatusti.

Hallituksen esityksen mukaan muutoksenhaun kohteeseen ja rajoituksiin lisättäisiin laatuun liittyviä vaatimuksia koskien uusi kohta. Uudistuksen seurauksena markkinaoikeuden käsiteltäväksi ei voisi enää saattaa hankintalain nojalla hankintayksikön päätöstä tai ratkaisua siitä, millä tavoin hankintayksikkö on 123 §:ssä huomioinut laadun kyseisessä hankinnassa.

Selkeytetään alihankkijoiden poissulkemisesta

Hallituksen esityksen mukaan hankintayksiköllä on edelleen harkintavalta sen suhteen arvioiko se alihankkijoiden soveltuvuusvaatimuksen hankintalain 80 §:n ja 81 §:n mukaisesti. Lain muutoksen jälkeen, jos hankintayksikkö havaitsee alihankkijaa koskevan poissulkuperusteen, on hankintayksikkö velvollinen vaatimaan alihankkijan vaihtamista tarjoajalta. Jos alihankkijaa koskee jokin harkinnanvarainen poissulkemisperuste, hankintayksikkö voi vaatia alihankkijaa korvattavaksi toisella alihankkijalla.

Kaksikielisyyttä parannetaan

Hallituksen esityksellä on tarkoitus parantaa kaksikielisyyden toteutumista hankintojen ilmoittamisessa. Jos hankintayksikkö on viranomainen, tulee sen noudattaa toiminnassaan hallinnon yleislakeja kuten kielilakia. Hallituksen esityksellä on tarkoitus parantaa hankintayksikön tosiasiallisia mahdollisuuksia noudattaa kielilakia hankinnoista ilmoittaessaan. Tämä tarkoittaa hankintailmoituksen julkistamista yhä useammin kaksikielisenä, minkä on tutkittu parantavan erityisesti pienten yksityisyritysten ja yksittäisten elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin.

Mikäli julkiset hankinnat ovat yrityksellesi ajankohtaisia, asiantuntijamme osaavat neuvoa laajasti erilaisissa hankintoihin liittyvissä haasteissa kuten myös yritysvastuuseen liittyvissä asioissa, joiden suunnittelun tarvetta hankintalain uudistus tulee edistämään.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Ville Salonen, Attorney-at-law / Partner / Chairman of Magnusson International

Ella Keränen, Associate

Yhteystiedot