Magnusson Advokatbyrå har med framgång företrätt Varbergs bostadsaktiebolag vid mark- och miljödomstolen i mål om dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken

I målet var fråga om dispens kunde meddelas för borttagande av en trädallé till förmån för nybyggnation av bostäder. Mark- och miljödomstolen meddelade dom sedan Varbergs Bostadsaktiebolag överklagat länsstyrelsens beslut att inte meddela dispens från biotopskyddsreglerna.

I domen konstaterades att Varbergs Bostadsaktiebolag visat att allén ännu inte har utvecklat sådana biologiska egenskaper och sådan ekologisk funktion som utgör grunden för det generella skyddet för alléer, samt att Varbergs Bostadsaktiebolag visat att tillkomsten av ytterligare bostäder i området är ett angeläget intresse som svårligen kan tillgodoses utan att alléträden tas bort.

Magnussons miljörättsteam i ärendet bestod av advokaterna Mårten Tagaeus och Paulina Tengroth, samt biträdande juristen Leon Wadman.