Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift på 75 miljoner kronor

Google har idag tilldelats en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor till följd av brister i sin hantering av rätten att få sökresultat borttagna (”rätten att bli bortglömd”). Detta är den högsta sanktionsavgift som delats ut i Sverige och är även en hög sanktionsavgift med internationella mått mätt. Datainspektionens granskning har skett som en uppföljning av ett beslut från 2017, då Google ålades att bl.a. radera två sökträffar till ett internetforum och en nyhetssida.

Då Datainspektionen blivit medvetna om att dessa länkar fortfarande visades vid sökningar på anmälarnas namn inleddes en uppföljande granskning. Datainspektionens generaldirektör uttalade att:

”Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet”.

Datainspektionen konstaterade att Google brustit mot sina skyldigheter att radera länkarna, samt att de olovligen behandlat personuppgifter genom att fortsätta tillhandahålla länkarna.

Under Datainspektionens utredning konstaterades även att Google har kontaktat webbansvariga och meddelat att Google slutat länka till deras webbsidor. Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att detta rör sig om personuppgiftsbehandling och att Google saknat rättsligt stöd för behandlingen. Datainspektionen konstaterar även att Google lämnat vilseledande information om denna behandling till alla personer som ansökt om att få sökresultat borttagna. Enligt Googles uppgifter har 5 690 ansökningar om att bli borttagen godkänts.
Vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek har Datainspektionen utgått från att avgiften måste vara proportionerlig. Datainspektionen konstaterar att den maximala avgiften i detta fall skulle uppgå till 51 200 000 000 kronor (4% av Googles årsomsättning). Datainspektionen väger även in att endast är två personer som har drabbats av den bristande raderingen, samt att det rör sig om ca 5 690 personer som drabbats av Googles meddelande till webbansvariga om raderingen och den felaktiga informationen. Sanktionsavgiften bestämdes därmed till 25 000 000 kronor för den bristande raderingen, och 50 000 000 kronor för meddelande till webbansvariga respektive den felaktiga informationen till registrerade.

Contact me and learn more