Nya regler på konsumenträttens område

2020-04-15

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om tydligare regler vid konsumentavtal (prop. 2019/20:63). Lagändringarna börjar att gälla från och med den 1 maj 2020.

De nya reglerna innebär ändringar i konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Ändringarna gäller framförallt avtal som inte ingås i en fysisk butik, dvs köp över nätet och telefonförsäljning, men även andra konsumentavtal.

Näringsidkares skyldighet att delge konsumenter en standardblankett för utövande av ångerrätten vid distansköp förtydligas. Det blir också tydligare vid vilken tidpunkt under en leverans som ansvaret för en vara går över från näringsidkaren till konsumenten. Näringsidkaren bär som huvudregel risken för en vara under transport, förutsatt att näringsidkaren erbjudit transportalternativet.

Skyldigheten att ge viss information innan ett avtal ingås, oavsett om det är ett distansavtal eller inte, förtydligas också i viss mån. Detta gäller främst information om garanti och andra icke tvingande åtaganden från näringsidkarens sida samt skyldigheten att lämna information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda digitalt innehåll.

Contact me and learn more