Förslag om ny konsumentskyddslag

Utredningen om nya konsumentköpregler överlämnade i början av september ett betänkande med förslag på ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Den nya lagen föreslås reglera såväl köp i butik som köp på nätet. Utredningens uppgift har varit att genomföra två EU-direktiv (varudirektivet och direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll) som bägge reglerar konsumentskydd och som syftar till att främja en hög konsumentskyddsnivå genom gemensamma regler om köpeavtal respektive avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster mellan näringsidkare och konsumenter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vi har tagit ett samtal med Magnussons experter Helena Rönqvist och Linnéa Svedberg för att räta ut eventuella frågetecken.

Vilka blir de främsta förändringarna i konsumentskyddet?

Det är framförallt tre områden som påverkas:

  • Köp av digitalt innehåll och digitala tjänster
  • Regler om fel och påföljder vid fel
  • Klargörande om garantier

Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande konsumentköplagen. Vissa bestämmelser kommer att flyttas över från konsumentköplagen till den nya lagen och det tillkommer även helt nya regleringar. Med anledning av införandet av den nya lagen och genomförandet av EU-direktiven kommer även förändringar att behöva göras i vissa andra befintliga lagar, exempelvis i produktansvarslagen och marknadsföringslagen.

Digitalt innehåll och digitala tjänster

Den nya lagen kommer att gälla även vid köp av digitalt innehåll eller digitala tjänster, som exempelvis nedladdning eller streaming av musik och film. Detta är en nyhet eftersom det saknats uttryckliga bestämmelser kring digitalt innehåll i den befintliga konsumentlagstiftningen.

Lagförslaget innehåller bland annat regler om vilka krav som konsumenten kan ställa på det som säljs. Ett exempel är att säljaren av digitala tjänster eller innehåll under en viss tid ska informera konsumenten om uppdateringar och tillhandahålla dessa. Sådana uppdateringar kan ofta utföras på distans via internet och mot den bakgrunden har det ansetts rimligt att säljaren kan åläggas skyldigheter att informera om och tillhandahålla uppdateringarna.

Utredningen föreslår även särskilda regleringar i den nya lagen för avtals ingående vid tillhandahållande av digitalt innehåll eller digitala tjänster. Lagförslaget innehåller även en särskild regel kring förutsättningarna för näringsidkaren att ändra egenskaper i det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och möjligheterna för konsumenten att vid sådana ändringar i vissa fall säga upp avtalet.

Nya regler om fel och påföljder vid fel

Lagförslaget innehåller nya regler om fel och påföljder vid fel. Exempelvis under vilken tidsperiod som näringsidkaren svarar för fel. Perioden där så kallad omvänd bevisbörda gäller för säljaren föreslås förlängas från sex månader till ett år. Det innebär att ett fel som uppstår inom ett år från leveransdatum ska (i de flesta fall) antas ha funnits där från början om inte säljaren visar att felet inte är ursprungligt. För de digitala delarna i en vara föreslås vissa särskilda bestämmelser gälla för den omvända bevisbördan men också om tidpunkten för felbedömningen och den yttersta reklamationsfristen.

Enligt konsumentköplagen har konsumenten endast rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. I den nya lagen föreslås i stället att konsumenten inte får häva köpet om säljaren visar att felet är ringa. Det framgår av utredningen att detta inte är tänkt att innebära någon ändring i sak avseende hur allvarligt ett fel måste vara för att ge rätt till hävning. Nya regler föreslås även vid omleverans.

Klargörande om garantier

I den nya lagen föreslås i klargörande syfte en bestämmelse att i de fall någon annan än säljaren har lämnat en garanti eller liknande utfästelse kan konsumenten vända sig mot garantigivaren enligt vad som följer av garantin. Om det är tillverkaren av varan som är garantigivare och denne har åtagit sig att svara för varans hållbarhet under en viss tid ska konsumenten alltid ha rätt att kräva att garantigivaren avhjälper felet eller företar omleverans. Vidare föreslås en lagregel med innebörden att villkoren för garantin ibland ska vara de som framgår av marknadsföringen av varan, om villkoren för garantin enligt ett garantibevis är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som har utfästs i marknadsföringen.

Vad är nästa steg i lagstiftningsprocessen?

Betänkandet har nu skickats ut på remiss. Bland remissinstanserna finns inte bara statliga aktörer, utan även flertalet stora privata företag. Remissvaren ska ha inkommit senast den 11 november 2020. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Den största förändringen i förhållande till den nuvarande konsumentköplagen är lagförslagets reglering beträffande tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nuvarande konsumentköplagen omfattar inte uttryckligen sådana avtal och detta har tidigare lett till oklarheter och diskussioner kring hur avtal rörande konsumenters förvärv av digitala produkter som levereras elektroniskt ska bedömas rättsligt. Flera av remissinstanserna som nu har ombetts att yttra sig över lagförslaget är företag som tillhandahåller digitala tjänster och digitalt innehåll. Det kan därför antas finnas ett intresse bland de tillfrågade företagen att vara med och påverka utformningen av de nya reglerna. I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att lagförslagets grund utgörs av EU-direktiv, vilket minskar möjligheterna att göra avsteg från bestämmelser som överensstämmer med direktivens innehåll.

 

Contact me and learn more