Digital Services Act – börjar gälla den 17 februari 2024

Digital Services Act (DSA) trädde i kraft den 16 november 2022. Under en övergångsperiod har endast ett fåtal bestämmelser, som främst avsett förberedande åtgärder, varit gällande.

Övriga bestämmelser, som tar sikte på plattformarnas materiella skyldigheter, börjar gälla den 17 februari 2024. Detta innebär att alla företag som omfattas av DSA nu måste se till uppfylla de krav som uppställs för att undvika höga sanktionsavgifter.

VAD ÄR DIGITAL SERVICES ACT?

Syftet med DSA är att säkerställa en förutsebar och säker onlinemiljö genom att motverka spridning av olagligt innehåll och desinformation på internet. Internetplattformar som tillhandahålls av leverantörer av digitala tjänster ska vara säkra för användarna och fria från bl.a. olagligt innehåll, trakasserier och oidentifierad reklam m.m.

VILKA OMFATTAS AV DSA?

De som omfattas av DSA är leverantörer av digitala förmedlingstjänster som fungerar som mellanhänder för konsumenter och varor, tjänster och innehåll. Det innefattar bl.a.:

  • Tjänster för enbart vidarebefordran (mere conduit).
  • Cachningstjänster som förmedlar information och innefattar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av informationen.
  • Värdtjänster som lagrar information åt tjänstemottagare, t.ex. molntjänster och webbhotell.
  • Onlineplattformar, t.ex. sociala medier och marknadsplatser online.

DSA är tillämplig på leverantörer oavsett etableringsställe eller var de befinner sig, i den mån de erbjuder tjänster inom EU.

SKYLDIGHETER SOM BLIR GÄLLANDE DEN 17 FEBRUARI 2024

Med hänsyn till leverantörens storlek, roll och betydelse i det digitala ekosystemet innehåller DSA olika omfattande skyldigheter.

Samtliga leverantörer av förmedlingstjänster är bl.a. skyldiga att etablera kontaktpunkter för kommunikation med myndigheter och tjänstemottagare. Dessutom gäller rapporteringsskyldighet, krav på vad som ska ingå i de allmänna villkoren såsom vilka verktyg och åtgärder som tillämpas avseende innehållsmoderering, inklusive algoritmbaserat beslutsfattande och mänsklig granskning, samt i vissa fall en skyldighet att utse en juridisk representant.
De allmänna villkoren ska vara tydliga, lättbegripliga, användarvänliga och finnas allmänt tillgängliga i ett lättillgängligt och maskinläsbart format.

För värdtjänster, inbegripet onlineplattformar, gäller dessutom krav på att ha inrättat anmälnings- och åtgärdsmekanismer avseende olagligt innehåll samt en informationsskyldighet gentemot användarna.

För leverantörer av onlineplattformar gäller dessutom krav på att bl. a.:

  • Inrätta ett internt system för hantering av klagomål.
  • Skydda mot missbruk och vidta åtgärder i form av att tillfälligt avbryta tjänsten till vissa mottagare.
  • Säkerställa att tjänstemottagare på ett klart, specifikt och entydigt sätt kan identifiera annonser.
  • Utforma gränssnittet på ett sätt som inte vilseleder, manipulerar eller på annat sätt väsentligt snedvrider eller försämrar tjänstemottagarens förmåga att ta fria och välgrundade beslut.

För mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer gäller ytterligare skyldigheter så som bl.a. riskbedömning, riskbegränsning, rapportering avseende systemrisker kopplade till tjänsters funktion och användning, dataåtkomst och granskning samt ytterligare transparens vad gäller annonsering m.m. Dessa leverantörer ska även ge tjänstemottagarna en koncis, lättillgänglig och maskinläsbar sammanfattning av de allmänna villkoren. De allmänna villkoren ska också offentliggöras på de officiella språken i samtliga medlemsstater där tjänsterna erbjuds.

Mycket stora plattformar och sökmotorer definieras i DSA som tjänster vars genomsnittliga användarantal är 10 % av EU:s befolkning, vilket motsvarar 45 miljoner användare.

KONSEKVENSER OM DSA INTE EFTERFÖLJS

Verksamheter som omfattas av DSA och underlåter att följa regelverket riskerar sanktionsavgifter upp till 6 % av den globala årsomsättningen.

I februari 2024 beslutade regeringen att det är Konsumentverket, Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen som ska utöva tillsyn avseende DSA i Sverige.

DIGITAL MARKETS ACT

Digital Markets Act (DMA) är en annan förordning i EU:s satsning att tillförsäkra en säker och öppen digital marknad och en tryggare miljö på internet. DMA trädde ikraft den 1 november 2022 och blev i stora delar gällande den 2 maj 2023.

Till skillnad från DSA är DMA en konkurrenslagstiftning som tar sikte på otillbörligt agerande av så kallade gatekeepers (grindvakter), dvs. digitala plattformar med dominant ställning på marknaden som kopplar samman användare och företag. Enligt DMA gäller bl.a. krav på transparens, tillgång till och användning av data, förbud mot diskriminering till förmån för egna tjänster och varor, t.ex. genom hur priser och villkor visas samt genom fördelaktig rangordning i sökresultatslistor m.m.

Vill du veta mer om Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA)?

Välkommen att höra av dig till Helena Rönqvist och Vilma Slättegård hos oss på Magnusson.

Contact me and learn more