Ny miljörättslig reglering för en effektivare miljöprövning

Under sommaren 2022 redogjorde vi på Magnusson för de förslag till effektivisering av miljötillståndsprocessen enligt miljöbalken som föreslagits i statens offentliga utredning ”Om prövning och omprövning” (SOU 2022:33).

Till uppföljning av de förslag som lyftes i den föregående utredningen presenterades den 23 maj regeringen propositionen ”Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning” (Prop. 2023/24:152). Propositionen innehåller förslag som syftar till att underlätta den gröna omställningen för klimat- och miljöförbättrande investeringar i Sverige genom effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Föreslagna justeringar och tillägg förväntas träda i kraft den 1 januari 2025.

Sammanfattningsvis innebär de i propositionen föreslagna ändringarna och tilläggsbestämmelserna följande:

Enklare regler för ändringstillstånd
  • Regeringen föreslår att möjligheten till ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet ska tillämpas så länge det inte bedöms olämpligt. Ändringstillstånd blir således huvudregel förutom i de fall där ansökan avser (1) tillstånd för hela verksamheten, eller (2) där det är olämpligt att tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen av verksamheten.
Möjlighet till giltighetsförlängning av tidsbegränsade tillstånd införs
  • Regeringen föreslår en ny bestämmelse i miljöbalken vilken ger möjlighet för tillståndsmyndigheten att förlänga giltigheten för miljötillstånd som avses i 9 (miljöfarlig verksamhet), 11 (vattenverksamhet) kap. eller 7 kap. 28 a § (Natura 2000-tillstånd). Tillståndet kan förlängas i högst 3 år.

Föreläggande om tillstånd ska meddelas vid betydande miljöpåverkan

  • Bestämmelsen i 9 kap. 6 a § miljöbalken ändras så att tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Anledning till ändringen innebär en begreppsharmonisering då begreppet betydande miljöpåverkan redan används i bl.a förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förenklat underlag för verksamheter med liten miljöpåverkan

  • Begreppet ”liten miljökonsekvensbeskrivning” skrotas till förmån för ett så kallat ”förenklat underlag” för verksamheter med liten miljöpåverkan.

Propositionen innehåller även förslag om att:

  • Länsstyrelsens roll under avgränsningssamrådet förtydligas
  • Kammarkollegiet tas bort som partsmyndighet
  • Domstolen i större utsträckning ska använda sig av tidsplaner för ärendets handläggning
  • Fler mål ska få avgöras utan huvudförhandling
  • Utrymmet för digital handläggning ska öka

Avslutande kommentar

Beaktat domstolens långa handläggningstider är ett påskyndande av miljötillståndsprocessen välkommen. Även om det kan antas att exempelvis en minskning av mängden huvudförhandlingar kommer innebära viss effektivisering är det dock tveksamt om propositionens förslag i praktiken kommer att få några revolutionerande effekter på handläggningstiden.

Särskilt intressant är dock förslaget om att använda möjligheten till ändringstillstånd som huvudregel eftersom detta potentiellt sätter den i dagsläget väletablerade principen om en ’samlad miljöprövning’ ur spel och samtidigt skapar spännande handlingsutrymme för de verksamhetsutövare som vill utöka sina verksamheter.

Om du har frågor kring hur din verksamhet påverkas av den nya regleringen är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Contact me and learn more