Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään: ruokalähetit yrittäjiä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 21.2.2024 antanut merkittävän työaikalain soveltamiseen liittyvän päätöksen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli velvoittanut suomalaisen ruokalähettiyhtiön pitämään työaikakirjanpitoa lähettiensä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Ruokalähettiyhtiö valitti aluehallintoviraston päätöksestä, sillä lähettien ja yhtiön välillä ei ole solmittu työsopimuksia vaan palvelusopimukset. 

Hallinto-oikeus katsoi yhtiön kantaa puoltavassa päätöksessään, että kuljetustyötä tekevien lähettien työssä eivät täyty työsopimuslain mukaiset työsuhteen tunnusmerkit työnjohto- ja valvontaoikeuden osalta. Myöskään kokonaisarvion perusteella lähettien työtä ei ole pidettävä työsuhteessa tehtynä. Työaikalaki ei siten tule sovellettavaksi yhtiön käyttämien lähettien työhön. 

Työsopimuslain mukaan työsuhteen tunnusmerkkejä ovat sopimus, työn tekeminen henkilökohtaisesti työnantajan lukuun, työsuorituksen vastikkeellisuus ja työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. 

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön ja lähettien välisessä suhteessa täyttyvät työsuhteen tunnusmerkeistä sopimuselementti ja kuljetustyön suorittaminen vastiketta vastaan. Sen sijaan hallinto-oikeus arvioi, ettei yhtiöllä ole työnjohto- ja valvontaoikeutta lähetteihin ennen kunkin yksittäisen kuljetustyön aloittamista tai kuljetustoimeksiantojen välillä. 

Työnjohto- ja valvontaoikeuden puuttumisen arvioinnissa olennaista oli, että; 
  • lähettien työaikaa ei ole ennalta määritelty; 
  • lähetti ei ole palvelussopimuksen solmittuaan velvollinen kirjautumaan yhtiön kuljetustoimeksiantoja välittävälle alustalle; 
  • lähetti ei ole alustalle kirjauduttuaan velvollinen ottamaan vastaan työtä; 
  • lähetillä on mahdollisuus luopua vastaanottamastaan kuljetustyöstä milloin tahansa kuljetustyön aikana; 
  • lähetti voi itse päättää työn toteuttamistavasta, kuten valita haluamansa kuljetustyöt digitaaliselta alustalta ja työnteon ajan;  
  • yhtiön valvonta kohdistuu ainoastaan lähetin suorittaman työn tekniseen luonteeseen, ei työn laadulliseen lopputulokseen; 
  • yhtiö ei tosiasiallisesti valvo lähetin yksittäistä kuljetustyötä digitaalisen alustan kautta, vaikka teknisesti siihen olisi mahdollisuus; ja 
  • yhtiö valvoo kuljetustyötä vain sen verran, että työ suoritetaan loppuun eli että kuljetettava tuote viedään asiakkaalle ja että kuljetus täyttää elintarvikelainsäädännön edellyttämät aikarajat. 

Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että yhtiön työnjohto- ja valvontaoikeus ei täyty myöskään sillä perusteella, että yhtiön läheteillä on mahdollisuus halutessaan saada yleistä kuljetustyöhön liittyvää neuvontaa tai sitä, että kuljetustyö on suoritettava palvelusopimuksesta ilmenevän yleisen ohjeistuksen mukaisesti. 

Hallinto-oikeus on myös kokonaisarvioinnissaan punninnut, että yhtiön ja lähettien välillä tehdyt palvelusopimukset eivät sanamuotonsa ja tarkoituksensa perusteella ole luokiteltavissa työsopimuksiksi eivätkä tosiasialliset olosuhteet puolla osapuolten välisen suhteen olevan luonteeltaan työsuhde. Yhtiö ei esimerkiksi rajoita lähettien toimintaa muiden toimeksiantajien lukuun, lähetit käyttävät kuljetustyön suorittamisessa omia välineitä eikä läheteille korvata omien työvälineiden käytöstä aiheutuneita kustannuksia. 

Päätös oli erittäin merkittävä, sillä se ottaa viimein kantaa lähettien työoikeudelliseen asemaan. Palvelujen digitalisoinnin kasvaessa ja perinteisen elinkeinonharjoittamisen muuttuessa tulemme varmasti tarkastelemaan työsuhteen tunnusmerkkejä jatkossakin, jolloin hallinto-oikeuden tuore päätös toimii suuntaa antavana ennakkotapauksena”, toteaa Magnusson Suomen työoikeuden vastuuosakas Anu Vuori.

 

Asianajotoimisto Magnusson tarjoaa yrityksille kattavaa tukea ja ohjeistusta työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Kokeneet asiantuntijamme auttavat rakentamaan kestäviä ratkaisuja edistäen samalla vastuullista liiketoimintaa. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme täällä. 

Yhteystiedot

Anu Vuori

Attorney-at-law / Partner / Co-Head of Tampere / Head of Employment

Finland

Employment, Commercial, Corporate Immigration, Dispute Resolution, ESG and Sustainability, Insurance and financial services, International Arbitration, Media, Sports and Entertainment, Retail and consumers

Send me an email +358 40 147 9586