Ny lag ger stärkt skydd för visselblåsare – vilka anpassningar behövs i er organisation för att fullgöra kraven?

Riksdagen beslutade den 29 september 2021 om att anta en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”). Lagen är baserad på ett EU-direktiv (2019/1937) och träder i kraft i december i år.

Lagen innebär flera förändringar jämfört med den nuvarande visselblåsarlagen (lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden) och ställer krav på anpassningar hos arbetsgivare. Magdalena Berg går nedan igenom några av de nyheter som är viktiga att ha i åtanke inför er organisations implementering.

Vad innebär den nya lagen?
  • Skyldighet att införa interna rapporteringskanaler

Ett stort antal företag kommer att behöva anpassa sig till Visselblåsarlagen eftersom lagen ställer krav på interna rapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning för företag som har 50 eller fler anställda. För företag som har 50 till 249 arbetstagare ska dessa interna rapporteringskanaler och rutiner vara på plats senast den 17 december 2023. Tidsfristen för företag med fler arbetstagare är satt till den 17 juli 2022.

Företag med mindre än 50 arbetstagare behöver inte införa interna rapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning. Personer som rapporterar om oegentligheter vid sådana företag omfattas däremot av det skydd mot repressalier vid rapportering som lagen anger.

Det ska vara möjligt att rapportera både skriftligen och muntligen och vid ett fysiskt möte om den rapporterande begär det. Det kommer också vara ett krav att oberoende och självständiga personer eller enheter ska ta emot rapporter samt ha kontakt med den som rapporterat, följa upp och lämna återkoppling till den som har rapporterat inom vissa angivna tidsfrister.

Vem får skydd vid rapportering?

Förutom anställda och inhyrd arbetskraft omfattas egenföretagare, volontärer och praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget. Även personer som ännu inte tillhör någon av dessa personkategorier, till exempel en arbetssökande, kan omfattas av skyddet. Därtill kan personer som tidigare tillhört några av personkategorierna omfattas av skyddet. Skydd mot repressalier ska också finnas för andra personer (till exempel kollegor eller skyddsombud) som hjälper till vid rapporteringen.

  • Vad får man rapportera om?

Rapporteringen ska avse ett arbetsrelaterat sammanhang avseende 1) överträdelse av EU-rätt/lag eller 2) annan information om missförhållanden om det finns ett allmänintresse. Rapporter om till exempel egna problem på arbetsplatsen omfattas vanligtvis inte av Visselblåsarlagen.

  • Dokumentationskrav

För de företag som är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler finns ett krav på att rapporter som kommer in ska dokumenteras och bevaras så länge det är nödvändigt, men aldrig längre än två år efter det att ärendet avslutats. Vidare ska den krets som har tillgång till uppgifterna vara begränsad till vad som är nödvändigt för att kunna utreda rapporten. Det är därför viktigt att sätta rutiner för gallring av rapporter och att begränsa tillgången till uppgifter till minsta möjliga personkrets.

Vad händer nu?

Med anledning av dessa förändringar är det viktigt att påbörja arbetet med att införa interna rapporteringskanaler, uppdatera befintliga policies avseende visselblåsning och interna/externa integritetspolicies.

Magnussons arbetsrättsgrupp har stor erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och ger svenska och utländska arbetsgivare stöd i de mest komplexa arbetsrättsliga frågorna. Vårt fokus är att leverera en pragmatisk, affärsmässig och effektiv rådgivning. Vill du veta mer om den nya Visselblåsarlagen och hur den påverkar ditt företag, kontakta Magdalena Berg magdalena.berg@magnussonlaw.com

Magnussons specialister ger arbetsrättslig rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga aspekter såsom ingående av anställningsavtal, uppsägningar och avsked, fackliga förhandlingar, tvister i domstol och skiljeförfaranden, omorganisationer och outsourcing, företagsförvärv, verksamhetsövergångar och incitamentsprogram. Vi bistår också våra klienter med hantering av immaterialrättsliga tillgångar och frågor om företagshemligheter.

 

 

Contact me and learn more