Magnusson Advokatbyrå har biträtt Trosa Vagnhärads Mark AB

Magnusson Advokatbyrå har biträtt Trosa Vagnhärads Mark AB vid ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet vid anläggande av deponi för inert avfall i Vagnhärad, Trosa kommun. Tillståndsansökan avsåg anläggande och drift av deponi för inert avfall omfattande deponering av totalt 1 miljon m3 massor avfall i två kalkbrott med täktsjöar där Enrecon AB biträtt med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning.

Under tillståndsprocessen har bland annat frågor om artskydd aktualiserats då det i området förekommit dels fladdermöss och fjärilar som skyddas enligt EU:s art- och habitatdirektiv, dels mossor och orkidéer som skyddas genom den svenska artskyddsförordningen. Inventering av de berörda områdena samt åtgärdsförslag kopplade till de skyddade arterna har i tillståndsprocessen genomförts och upprättats av Naturcentrum AB.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 4 maj 2022 dom i målet där det konstaterades att tillstånd beviljades i fullständig överensstämmelse med de yrkanden och villkor som Trosa Vagnhärads Mark AB, genom Magnusson Advokatbyrå, inkommit med. Teamet på Magnusson bestod av advokaterna Mårten Tagaeus och Paulina Tengroth samt biträdande juristen Sascha Andersson

Contact me and learn more