Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Den 1 juli 2022 träder nya regler om överprövning av offentlig upphandling i kraft. Syftet med de nya reglerna är att skapa en effektivare och mer förutsägbar överprövningsprocess.

Nedan följer en kort sammanfattning av de nyheter som ni leverantörer till upphandlande organisationer bör känna till.

1. Skyndsamhetskrav hos domstolar

Det införs ett skyndsamhetskrav i domstol för hantering av ansökan om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet. Skyndsamhetskravet innebär dock inte att det införs en särskild tidsfrist för när ett mål senast ska vara avgjort. Ändringen börjar gälla per den 1 juli 2022.

Vår kommentar:
Domstolarna har sedan länge valt att i sina arbetsordningar ange att mål om offentlig upphandling ska handläggas med förtur. Ett skyndsamhetskrav tillämpas med andra ord redan idag vid handläggning av upphandlingsmål. Nu införs alltså ett lagstadgat krav på skyndsamhet. Hur stor effekt kravet kommer få återstår att se med hänsyn till att det fortfarande inte anges några fastlagda tidsfrister för avgörande. Domstolarna får dock ett tydligt lagstöd för att hålla nere tiderna för kommunicering och de kan komma att bli restriktiva med anstånd för yttranden.

2. Skyndsamhetskrav för utlämnande av kontrakt eller uppgifter i kontrakt
Det införs även ett skyndsamhetskrav om att lämna ut kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt hos upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen.
Ändringen börjar gälla per den 1 juli 2022.

Vår kommentar:
En långsam handläggning kan få till följd att en leverantörs möjlighet att begära överprövning av ett avtals giltighet går förlorad. Införandet av ett lagstadgat skyndsamhetskrav för mål om utlämnande av ett upphandlingskontrakt eller uppgifter i ett upphandlingskontrakt kan motverka att så sker. Även här riskerar dock ett skyndsamhetskrav utan några fastlagda tidsfrister att bli en verkningslös regel.

3. Tidsfrist för när en leverantör får åberopa nya omständigheter som domstolen ska lägga till grund för överprövningen

Det införs tidsfrister som reglerar när en leverantör får åberopa nya omständigheter som domstolen ska lägga till grund för överprövningen (s.k. preklusionsfrister).

I förvaltningsrätten ska den leverantör som ansöker om överprövning som huvudregel åberopa alla omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten. Om leverantören åberopar nya omständigheter efter det att fristen löpt ut får rätten endast beakta omständigheten om leverantören kan göra det sannolikt att den inte kunnat åberopa omständigheten tidigare, eller om leverantören haft en giltig ursäkt för att inte inkomma med uppgiften tidigare. Ett exempel på en situation då leverantören inte kunnat åberopa en omständighet tidigare är när uppgifter från en allmän handling lämnas ut till leverantören först efter överklagande till domstol.

I kammarrätten får nya omständigheter som inte åberopats i förvaltningsrätten endast åberopas om parten kan göra det sannolikt att den inte kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Detta gäller samtliga parter, dvs. även den upphandlande organisationen.

Tidsfristerna enligt de nya reglerna gäller endast för nya omständigheter som åberopas till grund för talan men inte ny bevisning.

Dessa bestämmelser ska inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats innan reglernas ikraftträdande den 1 juli 2022. Ett upphandlingsförfarande ska anses påbörjat när den upphandlande organisationen har beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut har kommit till kännedom utåt. Detta sker genom att den upphandlande organisationen tar någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser (t.ex. genom annonsering av upphandlingen).

Vår kommentar:
Utöver de nya tidsfristerna för leverantörer är det viktigt att tänka på Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden tidigare i år (HFD 2022 ref. 4 I och II). Av målen framgår att leverantörer har en skyldighet att påtala brister i upphandlingsdokumenten till den upphandlande organisationen under upphandlingens gång för att överhuvudtaget ha en möjlighet att driva en framgångsrik överprövning, se vårt tidigare nyhetsbrev [länk].

4. Kortare tidsfrist att ansöka om överprövning av avtals giltighet för icke-direktivstyrd upphandling (dvs. upphandling som understiger EU:s tröskelvärde och som därmed inte omfattas av EU:s regler), inklusive upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet

Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet kortas från sex månader till 30 dagar när en upphandlande organisation har publicerat en efterannons i en registrerad annonsdatabas (t.ex. (e-Avrop eller Mercell Annonsdatabas). Tidsfristen räknas från det att efterannonsen har publicerats.

Denna kortare tidsfrist ska inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats innan reglernas ikraftträdande den 1 juli 2022. Se under punkt 3 ovan när en upphandling anses vara påbörjad.

Vår kommentar:
Det är viktigt att bevaka de annonser som publiceras för att hinna inkomma med en eventuell ansökan om överprövning.

5. Längre tidsfrist för att väcka talan om skadestånd
Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ändras så att den börjar löpa först när en leverantör får kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, avtalet. Tidigare har tidsfristen räknats från tidpunkten då avtalet ingicks.

De nya bestämmelserna om tidsfristen för att väcka talan om skadestånd ska inte tillämpas i de fall då tiden för att väcka talan om skadestånd redan har gått ut vid lagens ikraftträdande den 1 juli 2022.

Vår kommentar:
Bestämmelsen möjliggör för en evig tidsfrist som kanske inte är optimal men med hänsyn till risken för att en leverantör annars kan gå miste om sin rätt att väcka talan om skadestånd tycker vi ändå att det är rimligt att tidsfristen börjar löpa först när en leverantör får kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, avtalet.

6. Tidsgränser för uteslutning av leverantörer för direktivstyrd upphandling (dvs. upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde och som därmed omfattas av EU:s regler).

Ändringen innebär att en upphandlande organisation inte får låta en dom som är äldre än fem år ligga till grund för beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott (obligatoriska uteslutningsgrunder). En upphandlande organisation får inte heller låta händelser som är äldre än tre år ligga till grund för beslut om uteslutning på grund av missförhållanden i övrigt (frivilliga uteslutningsgrunder).

Dessa nya tidsgränser ska inte tillämpas på upphandlingar som har påbörjats innan reglernas ikraftträdande den 1 juli 2022. Se under punkt 3 ovan när en upphandling anses vara påbörjad.

Vår kommentar:
I flera avseenden gäller redan tidsgränserna i praktiken. I och med de nya reglerna stängs slutligen dörren för proportionalitetsbedömningar gällande hur länge sedan ett brott eller allvarligt fel begicks. De nya tidsgränserna innebär alltså en ökad tydlighet i lagstiftningen – något vi anser vara positivt!

 

 

 

Contact me and learn more