Magnusson har biträtt Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

Magnusson Advokatbyrå har biträtt Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli vid överklagande av mark- och miljödomstolens beslut om upphävande av den detaljplan som avser möjliggöra för utbyggnad av Gröna Lunds nöjesfält. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Stockholms kommun 20 april 2020 varefter närboende överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen dömde till de klagandes fördel trots att Länsstyrelsen inte valt att överpröva kommunens beslut och konstaterade att antagande av detaljplanen innebar skada på riksintresset nationalstadsparken.

Gröna Lund, genom Magnusson, överklagade mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen där det, utöver frågor om inverkan på riksintresset nationalstadsparken, återigen lyftes frågor kring bland annat buller, strandskydd, trafikintensitet och innehåll i miljökonsekvensbeskrivning.

Domstolen meddelade den 30 juni 2022 dom i målet där det konstaterades att detaljplanen och den utbyggnad som därigenom tillåts, varken medför skada på riksintresset nationalstadsparken eller påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Inte heller föreligger skäl att upphäva detaljplanen med hänvisning till de övriga frågor som uppkommit i målet.

Christer Fogelmarck, styrelseordförande för Gröna Lunds tivoli respektive VD för koncernen Parks & Resorts Scandinavia AB, meddelade att domen mottagits med otrolig glädje och att det är med stor förväntan som det första spadtaget kommer att tas för att ännu fler ska få möjlighet att avnjuta Gröna Lund och Djurgården.

Teamet på Magnusson har bestått av advokaten Mårten Tagaeus och biträdande juristen Sascha Andersson

Contact me and learn more