Visselblåsarlagen – Nya krav

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021 genom en implementering av EU:s visselblåsardirektiv. Visselblåsarlagen skyddar s.k. visselblåsare som rapporterar om missförhållanden inom en verksamhet. Den personkrets som skyddas av lagen är inte bara de anställda inom verksamheten, utan även aktieägare, konsulter och praktikanter med flera. Skyddet gäller huvudsakligen mot repressalier till följd av rapporteringen men det är inte heller tillåtet för en arbetsgivare att hindra eller försöka hindra rapportering.

De krav som ställs genom lagens tillkomst har hittills omfattat offentliga verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare och privata aktörer med fler än 250 anställda. Från den 17 december 2023 kommer visselblåsarlagens omfattning att förändras på så sätt att även privata aktörer med fler än 50 anställda kommer att omfattas av lagens skyldigheter. Från den 17 december 2023 omfattas därför väsentligt fler verksamheter av visselblåsarlagen och nya rutiner inom verksamheten måste etableras. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och regelbundna kontroller av lagens efterlevnad kommer att göras. De verksamheter som inte följer kraven riskerar att få betala skadestånd.

Kraven innebär till exempel att verksamhetsutövare ska inrätta interna rutiner och särskilda rapporteringskanaler för hur rapportering om missförhållanden tas emot, följs upp och återkopplas till visselblåsare. Verksamhetsutövare, vilket är definierat som varje fysisk eller juridisk person som driver arbetsrelaterad verksamhet samt statliga förvaltningsmyndigheter, domstolar och kommuner, ska utse oberoende och självständiga enheter eller personer som arbetstagarna kan vända sig till för att rapportera eventuella missförhållanden och sedan återkoppla kring uppföljningen inom utsatta tidsfrister. Vidare ska dokumentation ske av rapporteringen och det finns ett omfattande informationskrav kring bland annat hur rapportering kan göras. Slutligen finns även regler om omfattande tystnadsplikt och sekretess kring identitetsuppgifter som måste hanteras.

Arbetsgivare och fackförbund kan genom kollektivavtal komma överens om den interna visselblåsarfunktionen där rutinerna kan anpassas till arbetsplatsen. Dessa anpassningar får dock inte innebära inskränkningar i någons rättigheter.

Visselblåsarlagen innebär inte bara skyldigheter utan även möjligheter så som att stärka transparens, ansvarsskyldighet och företagskultur inom verksamheten. Att förstå lagen och anpassa verksamheten efter den är avgörande för riskminimering och hållbarhet inom verksamheten. Alla verksamheter med fler än 50 anställda behöver ha en visselblåsarfunktion på plats innan den 17 december 2023 och det är därför en god idé att påbörja implementeringen så snart som möjligt.

Contact me and learn more