Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut

Denna artikel publicerades December 2023.

 

VALUTAVÄXLINGSLAGEN

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet gäller för valutaväxlingsverksamhet och för handel och förvaltning av virtuell valuta och viss annan finansiell verksamhet som framgår av lagen om bank och finansieringsrörelse.

Lagen omfattar bland annat kreditgivning och kreditförmedling, medverkan vid värdepappersemissioner och olika typer av finansieringar, såsom leasing, samt ställande av garantier och lämnande av viss ekonomisk rådgivning.

Fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen kallas finansiella institut.

Valutaväxlingslagen innehåller bl.a. regler om att fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen.

Lagen innehåller även regler om att ledningen och kvalificerade ägare inte får ha åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Den som omfattas av valutaväxlingslagen måste också följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

ÄNDRINGAR I VALUTAVÄXLINGSLAGEN

Den 1 januari 2024 träder ett antal ändringar av valutaväxlingslagen i kraft.

Ändringarna genomförs bland annat för att motverka ökade penningtvättsrisker och för att anpassa lagen till EU-rätten.

Den nya lagen ger Finansinspektionens ökade tillsyns- och ingripandemöjligheter.

FLER VERKSAMHETSUTÖVARE OMFATTAS

Lagändringarna innebär att fler verksamhetsutövare kommer att träffas av kraven i valutaväxlingslagen.

Det beror på att det inte längre krävs att verksamheten bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga för att lagen ska bli tillämplig.

Detta betyder att personer och företag som idag bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i mindre omfattning behöver se över sin verksamhet för att bedöma om verksamheten kommer att omfattas av den nya lagen.

ÄNDRAD VERKSAMHETSINRIKTNING

En annan nyhet är att ett finansiellt institut som redan är registrerat hos Finansinspektionen måste ansöka om ny registrering om institutets verksamhetsinriktningen ändras.

Ändringen syftar till att ge Finansinspektionen uppdaterad verksamhetsinformation för att säkerställa en effektiv tillsyn.

LÄMPLIGHETSKRAV

Det införs även ett nytt krav på att den som bedriver valutaväxling eller finansiell verksamhet ska vara lämplig för uppgiften. Lämplighetskravet gäller även för ledningen och kvalificerade ägare i finansiella institut.

De nya lämplighetskraven innebär att kraven på ägare och ledning i finansiella institut nu motsvarar vad som gäller för andra företag på finansmarknaden.

NYA FÖRESKRIFTER

I samband med lagändringarna har Finansinspektionen även beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd.

De nya föreskrifterna reglerar huvudsakligen vilka uppgifter som ska lämnas in vid en ansökan om registrering eller verksamhetsförändring och gäller från den 1 januari 2024.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Den som redan bedriver verksamhet som inte tidigare omfattades av krav på registrering får fortsätta med verksamheten till och med den 31 mars 2024.

Om en ansökan om registrering har getts in före den 1 april 2024 får det finansiella institutet fortsätta med verksamheten till dess att ansökan prövats slutligt av Finansinspektionen.

Vill du diskutera mer om detta område? Hör av dig till Robert Karlsson och Caroline Landerfors hos oss på Magnusson.

Contact me and learn more