Privat finansiering av infrastruktur och offentliga projekt

Idag finns det stora behov av att rusta upp och utveckla Sveriges infrastruktur. För att möta dessa behov förespråkar Svenskt Näringsliv ett ökat inslag av privat inflytande i finansieringen – så kallad alternativ finansiering. Alternativ finansiering (och alternativa organiseringsmodeller) innebär att det offentliga och privata samverkar för att möjliggöra olika projekt. Denna samverkansform är vanligt förekommande i större infrastrukturprojekt. Hur en offentlig-privat samverkan kan se ut skiljer sig åt – allt från ett stort offentligt ansvar (som i exemplet Öresundsbron och Botniabanan) till ett stort privat ansvar (som i exemplet Arlanda Express).

Almega och Tågföretagen har nyligen tagit fram en rapport mot bakgrund av den svenska transportinfrastrukturens behov av upprustning och utveckling. I rapporten framhålls fördelarna med alternativa finansierings- och organiseringsmodeller – sådan samverkan kan bidra till en snabbare byggprocess, ökat kostnadsfokus och starka incitament att effektivt förvalta anläggningar och undvika underhållsskulder.

Det är inte bara näringslivet som förespråkar en ökad privat finansiering av infrastruktur. Initiativet från Svenskt Näringsliv har även välkomnats av regeringen. Under hösten 2023 satte finansminister Elisabeth Svantesson igång ett projekt i samarbete med näringslivet för att skynda på upprustningen och utvecklingen av Sveriges infrastruktur.

Svenskt Näringsliv har betonat att det är bråttom att få ett antal infrastrukturprojekt på plats och att ett ökat inslag av privat finansiering skulle driva på den utvecklingen. Det finns samtidigt en stark vilja från den privata sektorn att investera mer i Sverige. Enligt Svenskt Näringsliv är det därför hög tid att börja planera och låta näringslivet vara med och finansiera tre specifika infrastrukturprojekt (för omkring 100 miljarder kronor) – en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo, en östlig motorvägsförbindelse i Stockholm och en ny förbifart vid Örnsköldsvik.

Magnusson besitter en omfattande expertis och har stor erfarenhet av att leda och genomföra infrastrukturprojekt – vi är därför en aktiv del i dialogen kring finansieringsutmaningarna och särskilt behovet av alternativ finansiering. Magnusson är också med och lämnar rådgivning i flera av de övervägda infrastrukturprojekten.

Contact me and learn more