Juriidilise isiku ennistamine äriregistris: õiguslikud aspektid ja toimingud

Alates 1. veebruarist 2023 on võimalik jätkata äriregistrist kustutatud osaühingu tegevust. Varasemalt oli kustutatud äriühingut võimalik taaselustada ainult täiendavaks likvideerimiseks kohtu järelevalve all, mille jooksul võis teha ainult likvideerimisele suunatud toiminguid (müüa vara ja rahuldada nõudeid), aga lõpuks tuli ühing siiski registrist kustutada. Nüüdsest on kustutatud äriühingut võimalik lihtsustatud korras äriregistrisse ennistada ja äritegevust jätkata, aga ainult juhul kui juriidiline isik on kustutatud seoses majandusaasta aruande esitamata jätmisega või kontaktisiku puudumisega. Kuna juriidilise isiku registrist kustutamine toimub senisest kiiremini, on ka registrisse ennistamine varasemast paindlikum. Eesmärk on sundida ühinguid täitma aruande ja andmete edastamise kohustust, kuid võimaldades tegevusega jätkata neil, kes seda tegelikult soovivad. Kolme aasta jooksul alates kustutamisest on võimalik juriidiline isik taas registrisse ennistada, kui esitatakse puuduolevad andmed.   

Vajalikud toimingud ühingu registrisse ennistamiseks:

1. Koostada e-äriregistri portaalis ennistamise avaldus.

Selleks on vaja vastu võtta osanike või aktsionäride otsust ühingu tegevuse jätkamise kohta ning kõrvaldada kõik puudused. 

  • Majandusaasta aruande esitamata jätmise korral tuleb esitada kõik puuduolevad majandusaasta aruanded. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandeperioodil puudus majandustegevus. Kui osanikud või aktsionärid ei kinnita majandusaasta aruannet, saab juhatus selle ikkagi esitada. Sellisel juhul jääb registrisse vastav märge, kuid loetakse, et ühing on esitanud aruande. 
  • Kontaktisiku puudumise korral tuleb lisada kontaktisik. Kontaktisiku määramine on kohustuslik, kui juriidilise isiku registrijärgne aadress on välisriigis. Kontaktisikul on õigus juriidilise isiku nimel vastu võtta menetlusdokumente ja tahteavaldusi. Kontaktisik peab andma oma nõusoleku kontaktisikuks olemiseks, mis on digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud. Juhime tähelepanu, et registripidajale tuleb esitada kontaktisikuks oleku tähtaeg, mille möödumisel eemaldatakse kontaktisiku andmed automaatselt.   

2. Avaldus allkirjastada.

Avalduse saab allkirjastada esindusõigusega isik ehk enne kustutamist registrisse kantud juhatuse liige või prokurist. Avaldus peab olema digiallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud. Avalduse koostamise etapis saab vajadusel teha ka muudatusi (uued juhatuse liikmed lisada ja varasemad eemaldada). 

3. Tasuda riigilõiv 200 eurot.  

4. Esitada avaldus äriregistrile.  

Avaldusele tuleb lisada kande tegemiseks vajalikud dokumendid (osanike või aktsionäride otsus ennistamise kohta ja puuduolevad dokumendid puuduste kõrvaldamiseks). 

Mida veel tähele panna? 

  1. Registrist kustutamise korral peatub juriidilise isiku vastu esitatavate nõuete aegumine.
  2. Kolmeaastane ennistamise tähtaeg kehtib ka juriidilistele isikutele, mis on kustutatud enne 1. veebruari 2023.
  3. Kolmandate isikute, näiteks pankade, suhtes tekkib ennistatud ühingu juhatuse liikmel esindusõigus alles pärast ühingu taastamist Äriregistris, st. pärast ennistamise kande jõustumist. Enne seda juhatuse liikmel esindusõigust ei tekki ja ainult siis, kui ennistatud ühing on uuesti Äriregistris nähtav, loetakse kantud juhatuse liiget taas ühingu õiguslikuks esindajaks. See võib omakorda tuua kaasa probleeme majandusaasta aruande koostamiseks vajalike andmete hankimisel pankadest juhul kui ühing on juba kustutatud. 

Meie advokaadibüroo spetsialistid on valmis teid aitama, kui teil tekib lisaküsimusi või vajate täiendavat abi.