Justiitsministeeriumi kavandatava muudatusega lihtsustatakse EL-is ettenähtud trahvide väljamõistmist Eestis

Outbound services

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusele haldustrahviõiguse kontseptsiooni, mis lubab finants-, konkurentsi- ja andmekaitseõiguse rikkumistele edaspidi tõhusamalt reageerida.
See looks Eesti õiguskorda uue haldussanktsiooni liigi Euroopa Liidu õiguses ettenähtud rahaliste karistuste ülevõtmiseks – haldustrahvi.

Õigusrikkumised, mille eest võib haldustrahvi määrata, ning võimalikud trahvimäärad nähakse ette valdkondlikes eriseadustes. Õigusrikkumised võib eriseaduses näha ette juhul, kui Euroopa Liidu õigusaktist tuleneb nõue näha riigisiseses õiguses ette võimalus määrata õigusrikkumise toime pannud isikule teatud kriteeriumidele vastav rahatrahv. Eelnõu eeldatav jõustumine on ettenähtud 2021. aasta esimeses kvartalis.

„Kavandatav muudatus lihtsustaks Andmekaitse Inspektsioonil isikuandmete kaitse üldmääruses ettenähtud trahvide väljamõistmist ja järelevalvemenetluse läbiviimist. Praegusel juhul on probleemiks olnud keerukus juriidilise isiku vastutusele võtmisel kui ka menetlemise jäämine aegumistähtaegade piiresse. Kavandatav muudatus ei too ilmselt kaasa suurt andmekaitse trahvide lainet, kuid trahvideta siiski ei pääse. Samuti suureneb tõenäoliselt läbiviidatavate menetluste hulk, mis on praegu perspektiivituse tõttu kõrvale jäänud. Sellel on positiivne distsiplineeriv mõju ettevõtetele, sest reaalsuses on paljud ettevõtted vaadanud siiani andmekaitse nõuetele läbi sõrmede. Soovitav on varakult vaadata üle ettevõtte vastavus andmekaitse nõuetele“, kommenteerib kavandatavat muudatust advokaat Mait Valberg.

Täpsemalt saab kavandatava muudatuse kohta lugeda Justiitsministeeriumi kodulehelt.