Kuidas käituda juhul, kui ettevõtet tabab konkurentsiasutuste läbiotsimine?

Euroopa Liidu kui ühtse majanduskeskkonna ja ühtse turu üks olulisemaid alustalasid on vaba konkurents, mille tõrgeteta toimimise eest seisab Euroopa Komisjon üksi ja ka koos kõikide liikmesriikide konkurentsiasutustega. Et seda kohustust nii laiemalt ühisturu toimimise kui ka kitsamalt tarbijate huvide kaitsmisel täita, on Konkurentsiametil ja Euroopa Komisjonil juhul, kui on tekkinud kahtlus, et konkurentsieeskirju on rikutud, õigus Konkurentsiseaduses ja Korrakaitseseaduses antud pädevuse piires korraldada ettevõtja asukohas läbiotsimisi ja koguda asitõendeid. Arvestades, et tavapäraselt algab läbiotsimine kohe tööpäeva alguses või vahetult enne seda, mil kõik töötajad ei ole veel saabunud, ning võib kesta mitu päeva, tuleb selle võimalikult sujuvaks möödumiseks olla hästi valmistunud. Parim viis selle saavutamiseks on koostada ettevõttesisesed käitumisjuhised, moodustada reageerimisrühmad ja töötajaid korrapäraselt koolitada. 

Just selleks osales Magnusson hiljuti ühele rahvusvahelisele ärikliendile koidikureidil tegutsemist käsitleva koolituse läbiviimises, mille raames õppisid kliendi töötajad üldisemalt konkurentsiõiguse põhimõtteid ning kitsamalt konkreetseid tegevusi juhuks, kui ettevõtet peaks tabama konkurentsiasutuste läbiotsimine. 

Magnusson toetab oma nii rahvusvahelisel kui ka riigisisesel tasandil tegutsevaid kliente kogu selles protsessis (koidikureidiks ettevalmistumisel, selle toimumise ajal ja ka pärast selle toimumist), aidates neil koostada vajalikke juhiseid, koolitades nende töötajaid ja tagades kohapeal, et ametiasutused ei ületaks oma tegevuses neile antud volituste piire. 

Peamised kuldreeglid, mida tuleks alati meeles pidada, on: 

  1. Säilitada rahu ja teavitada toimunust viivitamata ettevõttesisest juristi või selle puudumisel advokaati. 
  2. Paluda ametnikel oodata, kuni saabub kas ettevõttesisene jurist või advokaat. Kindlasti mitte anda enne seda nõusolekut läbiotsimisega alustada, öeldes: „Mul ei ole luba läbiotsimisele nõusolekut anda, kuid ma soovin teha igakülgset koostööd.“ Samas tuleb meeles pidada, et ametnikke ei tohi ka füüsiliselt kuidagi takistada, kui nad siiski uurimistoiminguid tegema asuvad. 
  3. Teavitada reageerimisrühma juhti, kes käivitab eelnevalt kokku lepitud tegevused. 
  4. Kontrollida ametnike isikut tõendavaid dokumente ja luba läbiotsimise korraldamiseks. Teha neist koopiad. 
  5. Veenduda, et ametnikke saadaks kogu aeg mõni ettevõtte töötaja või advokaat, kes kõiki toiminguid kontrolliks ja need protokolli kannaks. 
  6. Mitte lubada ametnikel töötajaid küsitleda ilma advokaadi juuresolekuta. Küsimustele vastates mitte esitada oletusi ja vajadusel vastata küsimusele „Ei tea!“. Paluda kõik küsimused ja vastused protokollida ning väljastada sellest endale koopia.