M. Endzinas. Milijonai kelių tvarkymui: ko reikia, kad viešasis konkursas netaptų galvos skausmu

Visiems Lietuvoje reikia tvarkingų kelių ir gatvių, jų tvarkymui kasmet skiriama nemažai lėšų. Savivaldybės skelbiasi apie šiems tikslams numatytus biudžetus, valstybės biudžete vien tik vietinės reikšmės keliams skirtos lėšos šiemet siekia daugiau kaip 179 mln. Eur. Tik ar visi viešuosiuose konkursuose dalyvaujantys paslaugų teikėjai yra tinkami, ar jų pateikiami dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus? Ir kas gresia darbų pirkėjui, jei pasirinkdamas tiekėją nekreips dėmesio į reikalingą kvalifikaciją užtikrinančią dokumentaciją?

Grėsmės: pažeistas viešasis interesas, neatlikti ar vėluojantys darbai

Kiekvienos gatvės sutvarkymui vykdomi viešieji konkursai. Vis dėlto pagal klientų paklausimus matyti, kad bėdų netrūksta, kartojasi ir problematika dėl pirkimo dalyvių kvalifikacijos pagrindimo ir perkančiųjų organizacijų (PO) atliekamo įvertinimo. Apibendrindami mūsų kontoros ir partnerių praktiką, įžvelgiame pagrindines neįvertintos rizikos pasekmes.

Netinkamai įvertinus dalyvio kvalifikaciją kyla rizika, kad bus pažeistas viešasis interesas, nes:

 • pirkimą laimėjęs dalyvis nebus kompetentingas, patikimas ir / arba pajėgus įvykdyti sutartį;
 • kiti dalyviai skųs perkančiosios PO sprendimus dėl pasiūlymo eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo, galimai prasidės ilgas teisminis ginčas ir darbai nebus pradėti laiku.
Dokumentuose turi atsispindėti reikalavimai kvalifikacijai

Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 47 str. 1 d. numatyta, kad PO pirkimo dokumentuose turi teisę nustatyti būtinus dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Praktikoje PO pirkimo dokumentuose tarp kvalifikacinių reikalavimų nurodo dalyvio:

 • finansinį ir ekonominį pajėgumą pagrindžiančius reikalavimus (pvz., per atitinkamą laiko tarpą įvykdyti ir / ar vykdomi: sutarčių skaičiai; sutarties ar sutarčių vertės ir pan.);
 • techninį ir profesinį pajėgumą pagrindžiančius reikalavimus (pvz., turėti ypatingo statinio statybos vadovą, turintį teisę atlikti darbus atitinkamo statinio grupės objektuose).

Įprastai, vadovaujantis VPĮ 47 str. 4 ir 6 d., PO pirkimo dokumentuose nurodoma, kokiais dokumentais dalyviai gali pagrįsti atitikimą PO nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Dažnu atveju pateikiama buvusių užsakovų pažymos, kuriose turėtų atsispindėti dalyvio atlikti darbai, jų apimtis ir vertė, taip pat kompetentingų institucijų (pvz., VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros) išduoti leidimai, sertifikatai ir / ar atestatai.

Pagrindinės viešųjų pirkimų dalyvių klaidos

Neretai sutartis, kuria siekiama pasiremti įrodinėjant atitikimą PO pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams, sudaroma su jungtinės veiklos partneryste susijusiais keliais subjektais ar buvo pasitelkti subrangovai. Tokiu atveju grindžiant savo atitiktį kiekvienas iš ūkio subjektų turi pateikti informaciją, kokią sutarties dalį jis įvykdė asmeniškai. Vis dėlto praktikoje susiklosto, kad dalyviai:

 • pateikia užsakovų pažymas apie neišviešintą subrangą, kuriomis PO negalima remtis;
 • neužtikrina, kad užsakovų pažymose būtų išskirti konkretaus dalyvio atlikti darbai, jų apimtis ir vertė;
 • deklaracijose nepateikia duomenų apie pasitelktus subrangovus, jų atliktus darbus, apimtį ir vertę;
 • pateikia deklaracijas ir užsakovų pažymas, kuriose yra prieštaravimų (nesutampa vykdytų darbų apimtis, vertė ir pan.);
 • pateikia kompetentingų institucijų išduotus leidimus, sertifikatus ir / ar atestatus, kurie asmenims nesuteikia teisės vykdyti PO pirkimo dokumentuose nurodytus darbus.
Gresia būti išmestiems už borto ir patekti „melagių“ sąrašą

Teismų praktikoje suformuota taisyklė, kuria remiantis PO įpareigota neleisti dalyviams tęsti dalyvavimo pirkimo procedūrose, jeigu yra net ir nedidelė neatitiktis nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. PO, nustačiusi dalyvio kvalifikacijos neatitikimą pirkimo dokumentuose nurodytiems reikalavimams, privalo jį pašalinti iš pirkimo.

Tuo tarpu paaiškėjus, kad dalyvis nuslėpė ar pateikė klaidingą informaciją apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, tokia informacija gali būti pripažinta melaginga, bei atitinkamai, remiantis VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. ir 52 str. 1 d. pagrindais, dalyvis ne tik šalinamas iš pirkimo, bet ir įtraukiamas į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

Ką reikėtų žinoti viešųjų pirkimų dalyviams

Pažymėtina, kad atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams vertinimą atlieka ne tik PO, bet ir kiti pirkimo dalyviai. Todėl siūloma vengti situacijų, kurių metu pateikiamas didelis kiekis nesugrupuotų ir neišanalizuotų duomenų. Nederėtų manyti, kad PO atsirinks jai aktualius duomenis. Didelis kiekis duomenų pats savaime neužtikrina atitikimo kvalifikaciniams reikalavimas. Priešingai, lieka didelė tikimybė, kad duomenys bus prieštaringi, neišsamūs ir pan. Be to, PO nėra įpareigota išanalizuoti visus pateiktus duomenis, tad esant bent mažiausiems neatitikimams kvalifikaciniams reikalavimams PO neleis dalyvauti pirkime.

Siekiant išpildyti VPĮ numatytas pareigas, dalyvis, ketinantis dalyvauti pirkime, privalo objektyviai įvertinti galimybę savarankiški išpildyti PO pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Pasirengimo pirkimui metu:

 • išanalizuojamos per PO nurodytą laikotarpį įvykdytos ir / ar vykdomos sutartys, jų metu atlikti darbai ir vertė;
 • nesiremiama sutartimis, kurias vykdant nebuvo išviešinti subrangos santykiai;
 • dėl pažymų gavimo kreipiamasi į užsakovus;
 • sugretinama užsakovų pažymose nurodyta ir savarankiškai sukaupta informacija bei esant poreikiui ji tikslinama su užsakovu;
 • įvertinami turimi profesiniai pajėgumai.

Jei dėl tam tikrų priežasčių dalyviui savarankiškai, savo turimais pajėgumais nepavyktų išpildyti PO pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, tai jis gali kreiptis į kitą atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį turintį ūkio subjektą. Su juo sudarius jungtinės veiklos partnerystę būtų užtikrinta galimybė pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams. Tai padėtų sklandžiai ir efektyviai sudalyvauti konkurse bei užtikrinti viešąjį interesą, profesionaliai tvarkant gatves, kelius, viešąsias erdves.