Uppdaterade standardavtal för byggbranschen väntas under Q4 2022

Byggbranschens standardavtal för entreprenader kan komma att uppdateras vintern 2022/2023. Föreningen Byggandets Kontraktskommittés (”BKK”) rapporterar våren 2022 att de nya versionerna av standardavtalen för kommersiella bygg- anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04 och ABT 06, väntas gå ut på remiss sista kvartalet 2022. När dessa färdigställts torde det endast vara en tidsfråga innan nya versioner av ABK 09, ABM 07, AB-U 07 och ABT-U 07 följer.

Det är inget hafsverk som kommer att presenteras i vinter om tidsutdräkten med de nya AB-avtalen skvallrar något om kvalitén i arbetet. Efter en genomförd förstudie 2015 beslöt BKK:s styrelse att inleda ett revi¬deringsarbete avseende byggbranschens standardavtal för entreprenader. Arbetet tog sin början våren 2016 när en arbetsgrupp tillsattes av styrelsen. Först genomfördes en analysfas som 2017 övergick i en revideringsfas, vilken alltjämt pågår. I arbetsgruppen har beställarna haft tre platser, bygg- och anläggnings¬entre¬prenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera, vid sidan av den juridiske sekreteraren. Arbetsgruppens medlemmar har arbetat fram förslag och presenterat för BKK:s styrelse. Styrelsen har fattat successiva inriktningsbeslut kring olika kapitel och huvudfrågor. Inriktningsbesluten kan enligt BKK beskrivas som preliminära ställningstaganden när ett kapitel eller en huvudfråga har avrapporterats från arbetsgruppen och styrelsen har kunnat konstatera att parterna har enats eller endast någon fråga kvarstår som olöst. De nya avtalen bygger enligt uppgift på en annan kapitelstruktur än nuvarande och tidigare AB-versioner, men alltjämt med tio olika kapitel. Under 2020 lades arbetet om för en snabbare framdrift, med fler involverade personer än arbetsgruppen och styrelsen. Nulägesrapporten från BKK är att väsentliga delar av tilltänkta nya bestämmelser är på plats och det är BKK:s uppfattning att en rad centrala frågor har givits både väl avvägda och klargörande lösningar. Samtidigt kvarstår ytterligare frågor av stor principiell vikt som har visat sig vara svårlösta och där parterna har haft svårigheter att enas. I dessa frågor pågår nu ett koncentrerat arbete med att försöka nå samsyn. Allt enligt vad BKK meddelar.

Under 2020 inleddes även arbetet med att ta fram motiv till de nya AB-versionerna. Sådana motiv finns för AB 54, AB 65 och AB 72 (där siffrorna indikerar årtal för respektive AB-version). Det finns också en kommentar till AB 92, om ändå inte fullt lika genomgripande som nämnda motiv. I AB 04 och ABT 06 arbetades kommentarerna in så att respektive kommentar följde direkt på aktuell paragraf i avtalen. En ordning som ur ett rent avtalsrättsligt perspektiv vållat såväl en del huvudbry som rönt viss kritik. Närmare om kommentarerna också ska anses vara en del av avtalet, eller hur dessa ska tillämpas. Det är hursomhelst otvivelaktiglien så att både motiv och kommentarer till nuvarande och tidigare versioner av AB-avtalen har haft en betydelse för entreprenadavtalen.

Det är sammanfattningsvis med spänning vi inväntar såväl de nya AB-avtalen som motiven. Om den nya tidplanen håller återstår att se. Vi kommer att få anledning att återkomma.

Contact me and learn more