Arbetsvillkorsdirektivet och dess effekter för dig som arbetsgivare

Arbetsvillkorsdirektivet [1] innehåller bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagare om anställningsvillkor och även vissa bestämmelser om minimikrav i fråga om arbetsvillkor. För svensk del genomförs direktivet genom bland annat uppdateringar i lagen om anställningsskydd (”LAS”). I följande artikel följer en sammanfattning av delar av förändringarna i LAS.

Utökad informationsskyldighet vid anställningens ingående

Arbetsgivare ska, utöver den skriftliga information som ska lämnas enligt nuvarande bestämmelser, bland annat lämna skriftlig information om följande:

  1. Villkor för eventuell provanställning: tidigare behövdes information om prövotidens längd lämnas vid provanställning. På grund av den utökade informationsskyldigheten följer nu även att arbetsgivaren ska lämna information om eventuella villkor för provanställningen.
  2. Längden på en arbetsdag eller arbetsvecka: en nyhet i denna del är att arbetsgivaren är skyldig att upplysa om anställningens arbetstidsmått när det inte går att fastställa längden på en arbetsdag eller arbetsvecka på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden. Det lämnas till arbetsgivaren att bestämma på vilket sätt arbetstidsmåttet ska anges.
  3. Villkor för övertid- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete.
  4. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning.
  5. Uppgift om kundföretagens namn och adress för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
  6. Uppgift om vilken utbildning arbetstagaren har rätt till och som tillhandahålls av arbetsgivaren.
  7. De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet: vilken information som ska lämnas bedöms utifrån vad som är lämpligt från fall till fall. Om det är lämpligt kan informationen lämnas genom hänvisning till bland annat lag eller annan författning.
  8. Uppgift om att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt information om eventuellt skydd avseende social trygghet som arbetsgivaren tillhandahåller: informationsskyldigheten omfattar till exempel information om eventuell tjänstepension eller privat sjukvårdsförsäkring.

Arbetsgivaren ska vidare lämna skriftlig information om på vilket sätt lönen betalas ut. I de fall arbetstagaren inte har någon fast eller huvudsaklig arbetsplats ska även uppgift om att arbetstagaren får bestämma arbetsplats själv eller att arbetet ska utföras på olika platser anges.

Till skillnad från tidigare omfattas informationsskyldigheten av anställningsförhållanden som varar kortare tid än tre veckor.

En annan viktig nyhet är att personer i företagsledande ställning omfattas av de nya bestämmelserna i LAS som grundar sig på arbetsvillkorsdirektivet. Dessa yrkeskategorier kommer dock fortsatt vara undantagna från LAS tillämpningsområde i övrigt.

Ovan nämnda information ska lämnas enligt vissa uppställda tidsfrister i LAS och det är viktigt att notera att viss information behöver lämnas så snart som möjligt men senast sju kalenderdagar efter att arbetstagaren påbörjat anställningen. En arbetsgivare som bryter mot informationsskyldigheten kan behöva betala skadestånd.

Informationen ska vara lättillgänglig för arbetstagaren. Lämnas informationen på elektronisk väg måste arbetsgivaren bedöma  om det kan anses lättillgängligt för arbetstagaren och arbetsgivaren bör i sådana fall spara bevis på översändandet eller mottagandet av informationen.

Förändringar under pågående anställning

När förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren har informerat om, eller skulle ha informerat om, ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringen så snart som möjligt och senast när förändringen börjar gälla. Det föregående kan aktualiseras när en arbetstagare till exempel får en befordran.

När börjar bestämmelserna gälla?

De nya informationsbestämmelserna i LAS trädde i kraft den 29 juni 2022. För anställningsavtal som ingicks före ikraftträdandet gäller de tidigare bestämmelserna i anställningsskyddslagen, arbetsgivaren ska dock på arbetstagarens begäran lämna kompletterande information enligt de nya informationsbestämmelserna.

För dig som vill läsa mer om förändringarna finns propositionen att läsa här>

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (arbetsvillkorsdirektivet).

Om du behöver råd kring hur arbetsvillkorsdirektivet påverkar dig som arbetsgivare är du välkommen att kontakta oss på Magnusson för rådgivning. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet och bistår er med juridisk rådgivning inom såväl arbetsrättsliga som andra affärsjuridiska frågor.

Contact me and learn more