Ny lag om utländska direktinvesteringar

Ny lag för utländska direktinvesteringar

Den 13 september 2023 antog riksdagen den nya lagen om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska intressen (Foreign Direct Investment, FDI).

FDI syftar till att förhindra investeringar som kan vara skadliga för Sveriges säkerhet i känsliga verksamheter.

Lagen träder i kraft den 1 december 2023 och tillämpas på investeringar som genomförs detta datum och framåt.  (öppnas i en ny flik)

ETT GRANSKNINGSSYSTEM

Genom FDI etableras ett granskningssystem för investeringar i verksamheter som är av betydelse för svenska säkerhetsintressen och som är värda att skydda.

Dessa kan vara verksamheter som:

  • bedrivs inom ramen för infrastruktur och försvar,
  • behandlar känsliga personuppgifter,
  • utvecklar framväxande teknologier,
  • avser kritiska råvaror, och
  • upprätthåller eller säkerställer viktiga samhällsfunktioner.

En särskild myndighet, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), kommer att vara ansvarig för granskningen.

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET FÖR INVESTERARE

Den som har för avsikt att investera i en skyddsvärd verksamhet åläggs en skyldighet att anmäla sin investering när denne, efter investeringen, får direkt eller indirekt kontroll över 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 % av rösterna i verksamheten.

Ett företag som är föremål för en investering som är anmälningspliktig enligt lagen ska upplysa investeraren om anmälningsskyldigheten.

Anmälningsskyldighet gäller för samtliga investerare, oavsett investerarens nationalitet eller säte. Därigenom faller även svenska investeringar i skyddsvärd verksamhet inom regelverket.

FÖRFARANDET HOS ISP

Om investeringen är anmälningspliktig får den inte genomföras förrän den har granskats av ISP och lämnats utan åtgärd eller godkänts.

ISP ska besluta att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen inom 25 dagar från att anmälan görs. Om en granskning inleds ska beslut om godkännande eller förbud meddelas inom tre månader. Denna period kan förlängas upp till sex månader. ISP har även befogenhet att självmant initiera en granskning om det föreligger skäl för detta.

Förbud kan meddelas om investeringen anses ha en skadlig inverkan på Sveriges säkerhetsintressen. Dessutom kan ett godkännande vara villkorat om det anses nödvändigt för att förekomma skada på Sveriges säkerhetsintressen.

PÅVERKAN PÅ FÖRETAG

Den nya lagen innebär att investeringar i säkerhetskänsliga verksamheter i Sverige, som når tröskelvärdena, måste granskas innan de kan slutföras.

En överträdelse av regelverket kan leda till betydande sanktioner. Underlåtenhet att anmäla en anmälningspliktig investering liksom genomförandet av en investering under granskningsförfarandet kan resultera i sanktioner så höga som 100 000 000 kronor. Beslutet om sanktionsavgifter ska överklagas till förvaltningsrätten och beslut om förbud eller villkorat godkännande ska överklagas till regeringen.

PÅVERKAN INOM M&A

FDI har en tydlig påverkan på den svenska M&A marknaden, där det snart är nödvändigt för aktörer att ta hänsyn till den nya lagstiftningen och dess påverkan på transaktionsprocessen. Företag bör redan nu inkludera FDI som en central del av sitt förarbete och utarbeta transaktionsstrategier för att undvika potentiella hinder och förseningar i sina affärer.

Aktörer bör även inför ikraftträdandet villkora anmälningspliktiga transaktioner med att ett godkännande av ISP erhålls och bemöta frågan kring hur kostnader för ansökningsförfarandet ska fördelas mellan parterna, samt ansvars- och riskallokering vid ett eventuellt förbud från ISP.

Vi ser även redan nu de svårigheter FDI kommer innebära för företag med befintligt utländskt ägande, där både direkta och indirekta ägarförändringar kan behöva anmälas till ISP förutsatt att företaget bedriver skyddsvärd verksamhet. Aktörer som redan nu står inför förestående företagsförvärv eller ägarförändringar bör redan nu överväga lagstiftningens applicering på motpartens verksamhet.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor om den nya lagen är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att förstå vad lagen innebär för ditt företag och hur du kan säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter.

Contact me and learn more