Den nya konsumentköpslagen

Artikel publicerad juni 2022

Vill du ladda ner artikeln som PDF,  klicka här: Konsumentköplagen PDF

Den 1 maj i år fick vi en ny konsumentköplag i Sverige. Den ersatte den äldre konsumentköplagen från 1990 och utgör en modernisering av konsumentköprätten. Den nya lagen innehåller flera viktiga förändringar som syftar till att stärka konsumentskyddet. En viktig förändring är nya regler för näringsidkare som tillhandahåller digitalt innehåll och digitala tjänster till konsumenter. Precis som tidigare blir avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten utan verkan, om inte något annat anges i lagen.
Det är viktigt för näringsidkare som tillhandahåller varor, digitalt innehåll eller digitala tjänster till konsumenter att sätta sig in i de nya reglerna samt uppdatera sina avtalsvillkor och rutiner.

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA I DEN NYA LAGEN?

Digitalt innehåll och digitala tjänster

Den största förändringen i förhållande till den tidigare konsumentköplagen är att lagen nu uttryckligen reglerar tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster till konsumenter.
Med digitalt innehåll och digitala tjänster avses sådant digitalt innehåll och digitala tjänster som konsumenter köper fristående, dvs. utan att innehållet eller tjänsten utgör en del av en vara
eller behövs för att en vara ska fungera. Digitalt innehåll kan till exempel vara musik, dataspel, applikationer som strömmas eller laddas ner. Exempel på digitala tjänster är webbaserad e-post, sociala medier och online spel.

För varor som innehåller digitala delar anses det digitala innehållet ingå i köpet av varan, om något annat inte har avtalats. Detta gäller även om det digitala innehållet levereras av någon annan än näringsidkaren. Vissa särskilda regler gäller för varor med digitalt innehåll. Till exempel avseende näringsidkarens skyldighet att tillhandahålla nödvändiga uppdateringar av det digitala innehållet (se mer om detta nedan). Om avtalet mellan näringsidkaren och konsumenten avser dels köp av vara, dels tillhandahållande av digitalt innehåll eller digital tjänst kommer olika bestämmelser i lagen att tillämpas på de olika delarna av avtalet.

Tillhandahållande av personuppgifter

Den nya konsumentköplagen är även tillämplig på avtal där konsumenten inte betalat ersättning men i stället tillhandahåller sina personuppgifter. Lagen är dock inte tillämplig när näringsidkaren endast behandlar konsumentens personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav eller för att tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. En sådan rättslig förpliktelse kan till exempel vara att uppfylla kraven i penningtvättsreglerna. Det är näringsidkaren som har bevisbördan för att något av undantagsfallen är tillämpliga.

Syftet med att utvidga tillämpningsområdet av lagen på detta sätt är att ge konsumenter ett civilrättsligt konsumentskydd även i de fall när konsumenterna inte har betalat någon ersättning men där de har tillhandahållit sina personuppgifter.

Leverans, dröjsmål och fel

Genom den nya lagen har felbestämmelserna uppdaterats. Bland annat görs numera en uppdelning mellan avtalade krav (subjektiva krav) och krav som gäller utöver de avtalade kraven (objektiva krav). En avvikelse från de objektiva kraven behöver inte alltid utgöra fel hos varan, parterna kan även fortsättningsvis avtala om avvikelser från dessa krav. Det krävs dock att näringsidkaren särskilt informerar konsumenten om att varan avviker från de objektiva kraven och konsumenten måste uttryckligen och separat godkänna avvikelsen vid köpeavtalets ingående. Denna förändring innebär att näringsidkaren har ett större ansvar för att informera konsumenten om när en vara inte uppfyller de objektiva kraven, det går inte heller längre att sälja varor i befintligt skick.

Lagen innehåller även särskilda bestämmelser om leverans, dröjsmål, fel samt påföljder vid fel avseende tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagen reglerar även vad som ska hända med innehåll som konsumenten har tillhandahållit eller skapat vid användningen av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Huvudregeln är att sådant innehåll, som inte är personuppgifter, inte får användas av näringsidkaren efter det att avtalet har hävts men det finns vissa undantag, till exempel om innehållet har skapats gemensamt med andra och det kan användas av andra konsumenter.

Uppdateringar av digitalt innehåll

Näringsidkaren har numera även en lagstadgad skyldighet att informera och tillhandahålla säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar för en vara med digitala delar samt vid tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Näringsidkaren ansvarar även för fel som orsakats av bristande uppdatering. Här regleras perioden under vilken näringsidkaren har denna skyldighet olika beroende på om det digitala innehållet eller tjänsten tillhandahålls vid ett enstaka tillfälle eller kontinuerligt. Om ett fel i varan beror på att konsumenten inte har genomfört de nödvändiga uppdateringarna är näringsidkaren däremot fri från ansvar för felet.

Garantier

En annan viktig uppdatering avser garantier. Om en utfästelse i marknadsföring har gjorts avseende villkor för garanti som är mer fördelaktiga än de som faktiskt getts till konsumenten kommer de mer fördelaktiga villkoren enligt marknadsföringen att gälla. I de fall någon annan än säljaren har lämnat en garanti eller liknande utfästelse kan konsumenten vända sig mot garantigivaren enligt vad som följer av garantin.

Reklamationsrätten

Reklamationsfristen löper som tidigare under tre år. Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska tillhandahållas kontinuerligt under en period gäller reklamationsfristen under den avtalade perioden istället. En stor förändring har dock införts i konsumentens reklamationsrätt genom den nya lagen. Tidigare gällde att säljaren hade bevisbördan för att visa att felet inte var ursprungligt i sex månader och därefter övergick bevisbördan på konsumenten. Enligt den nya lagen förlängs säljarens ansvar och denne har bevisbördan i två år efter köpet för att visa att felet inte var ursprungligt. För digitala tjänster, digitalt innehåll och levande djur gäller andra tidsperioder.

Övriga förändringar

Genom lagen införs även vissa särskilda regler vid konsumentköp av djur. Syftet med dessa regler är bland annat att bidra till en god djurvälfärd och respekt för djur vid sådana köp. Lagen innehåller vissa särregler vid försäljning av begagnade varor på offentlig auktion.

KOMMANDE FÖRÄNDRINGAR INOM KONSUMENTSKYDDET

Ytterligare förändringar i konsumentskyddsreglerna väntas träda i kraft redan den 1 september 2022. Regeringen har föreslagit ändringar i marknadsföringslagen, prisinformationslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och distansavtalslagen. De föreslagna reglerna ställer högre krav på transparant information till konsumenter och näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information innan ett avtal ingås.

Bland annat föreslås följande regler:

    • Näringsidkare som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter måste uppge information om de kriterier som främst avgör rankningen av de presenterade produkterna och deras betydelse jämfört med andra kriterier.
    • Näringsidkare som ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska informera om huruvida de säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och i sådant fall på vilket sätt det görs.
    • Näringsidkare som i marknadsföringen gör gällande att ett pris på en produkt har sänkts måste ange det tidigare priset. Det tidigare priset som anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Genom de föreslagna lagändringarna utvidgas även tillämpningsområdet av distansavtalslagen till att gälla avtal genom vilka en näringsidkare i utbyte mot endast konsumentens personuppgifter ska tillhandahålla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst åt en konsument.

Även möjligheterna att påföra näringsidkare marknadsstörningsavgift utvidgas för att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsumentskyddande reglerna och det kommer även införas en möjlighet att påföra näringsidkare sanktionsavgift vid vissa överträdelser av avtalsvillkorslagen.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Magnusson har stor erfarenhet av rådgivning kring konsumenträtt. Vi erbjuder svenska och internationella företag juridiskt stöd vid försäljning och marknadsföring till konsumenter. Vi erbjuder även utbildningar inom detta område.

Du är välkommen att kontakta Helena Rönvist och Aleksandra Szabat för rådgivning och övriga frågor.

Contact me and learn more