Energi

Energisektorn är i ständig utveckling. Globaliseringen, klimatförändringar och innovationer driver på. Aktörerna inom sektorn påverkas av både svenska och internationella regelverksinitiativ, inte minst genom det arbete som sker inom ramen för EU.

Magnusson erbjuder rådgivning inom hela den mångfald av komplex juridik som förekommer inom energisektorn. Våra specialister på området biträder i såväl stora och små projekt utifrån ett helt livscykel-perspektiv, som i mer avgränsade ärenden. Däri ryms alltifrån inledande strategiarbete, myndighetskontakter och avtalsfrågor för sådant som anläggningsetableringar med markplanering och exploatering, entreprenader, finansiering och tillstånd, drift och service, tillsynsärenden, bolagsrätt och M&A-transaktioner, skatt och tvistlösningsfrågor samt hantering av avvecklingar. Magnussons specialister har en bred och omfattande erfarenhet av energirelaterade projekt, särskilt fastighetsrättsliga aspekter och regulatoriska frågor inklusive tillstånd och anmälningar enligt svenska miljöbalken, systemet för handel med utsläppsrätter och sektorspecifika regelverk. Erfarenheter och kompetens som visat sig betydelsefulla när vi assisterar i tvister och M&A-transaktioner med anknytning till energisektorn.

Vi biträder alla aktörer med intressen inom energisektorn, inklusive energibolag, projektörer, institutionella investerare och ägare till energikällor. Däribland återfinns svenska och internationella bolag och konsortier, såväl som aktörer inom offentlig sektor. Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av jurister med branschkunskap som är erkända för sin specialistkompetens inom de rättsområden som berörs.

Kontakt