Capital Markets

Magnussons Capital Markets-team ger råd i en rad olika frågor och processer inom bland annat värdepappers-, aktiemarknads- och börsrätt som aktualiseras på kapitalmarknaden.

Vi bistår våra klienter genom hela processen för kapitalanskaffning. Vår rådgivning omfattar även löpande frågor som rör bolag verksamma på kapitalmarknaden, så som frågor avseende informationsgivning, flaggning, blankning, insiderfrågor och god sed etc. Våra tjänster innefattar juridisk och strategisk rådgivning i bl.a. följande moment.

  • emissioner av olika typer av finansiella instrument, såsom aktier och andra aktierelaterade värdepapper samt skuldrelaterade instrument,
  • förberedelser inför IPOs/noteringar vid reglerade och icke reglerade marknadsplatser, inklusive due diligence, framtagande av prospekt och biträde med att ställa om organisationen för den kommande noteringen.,
  • offentliga uppköpserbjudanden, budpliktssituationer och tvångsinlösen,
  • tvister om ansvarsfrågor för styrelse, VD och revisor,
  • kontakter med tillsynsmyndigheter, aktiemarknadsnämnden och marknadsplatser,
  • avnoteringar, inlösen och konverteringar av finansiella instrument.

Våra specialister har ett tätt samarbete med byråns andra verksamhetsområden, så som M&A/bolagsrätt och Skatt. Genom dessa samarbeten har vi en möjlighet att lämna en proaktiv och heltäckande rådgivning.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt