Offentlig upphandling

Behöver ni hjälp med juridiken i samband med offentlig upphandling? Vi på Magnusson kan erbjuda stöd vid offentlig upphandling i Stockholm eller Göteborg och vi kan även sätta samman team med den expertis som krävs för att företag ska kunna konkurrera om kontrakt i hela Europa. Vi kan bidra med juridisk och strategisk rådgivning i alla olika faser av en upphandling och säkerställa att upphandlingsprocessen följer gällande bestämmelser. Vi har både svenska och utländska anbudsgivare och upphandlande myndigheter/beställare bland våra klienter.

Våra tjänster inom området offentlig upphandling innefattar bland annat:
  • Förberedelser inför en upphandling, exempelvis val av upphandlingsförfarande och upprättande samt granskning av upphandlingsdokument.
  • Granskning och upprättande av anbud.
  • Bedömning/utvärdering av anbud.
  • Upprättande av olika beslut under upphandlingen.
  • Förhandlingsstöd.
  • Hantering av domstolsprocesser som t.ex. överprövning, upphandlingsskadeavgift och skadestånd.
  • Rådgivning vid tolkning och ändring av upphandlade kontrakt.
  • Rådgivning rörande sekretess och andra förvaltningsrättsliga frågor.
  • Analys av en genomförd upphandling utifrån upphandlingslagstiftningen.
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process med många steg där mycket står på spel för både leverantören/anbudsgivaren och den upphandlande myndigheten/beställaren eftersom det kan handla om väldigt stora kontrakt.

För många företag och koncerner är offentliga upphandlingar den viktigaste marknaden. Magnusson är en advokatbyrå med jurister som arbetar med offentlig upphandling. Våra jurister som är experter på offentlig upphandling kan hjälpa ett företag att kvalitetssäkra sitt anbud för att säkerställa att samtliga krav uppfylls och öka möjligheterna att vinna offentliga kontrakt. Våra jurister kan också bidra med rådgivning kring upphandlingsdokument och anbud samt även med att överklaga resultatet av en offentlig upphandling.

Om du representerar en beställare av varor, tjänster eller byggentreprenader i den offentliga sektorn är det viktigt att förfrågningsunderlaget och förfarandet i sin helhet följer bestämmelserna. Annars är risken stor för att upphandlingen överprövas. Våra jurister kan hjälpa er att utforma ett förfarande och ta fram ett förfrågningsunderlag som uppfyller upphandlingslagstiftningens samtliga krav och säkerställer att resultatet av upphandlingen är en vara, tjänst eller byggentreprenad som tillgodoser verksamhetens behov. En upphandling inom den offentliga sektorn måste också leva upp till miljökrav och våra jurister bistår er såklart även med detta.

Liknande regler för offentlig upphandling gäller inom hela EU

För att skapa förutsättningar för en fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt en sund konkurrens och ett affärsmässigt utnyttjande av skattemedel bygger reglerna för upphandling i den offentliga sektorn på samma principer inom hela EU. Leverantörer som erbjuder varor, tjänster eller byggentreprenader till det offentliga har således möjlighet att konkurrera om kontrakt inom hela EU. Marknaden för leverantörer av varor, tjänster eller byggentreprenader är därmed mycket stor.

Offentlig upphandling och sekretess

En huvudregel vid offentlig upphandling är att absolut sekretess råder tills upphandlingen har avslutats. Sekretessen omfattar både uppgifter om vilka leverantörer som har lämnat anbud och innehållet i själva anbuden. När upphandlingen har avslutats upphör den absolut sekretessen och uppgifter i anbud kan komma att lämnas ut efter en sekretessprövning.

 

 

Kontakt

Artiklar